Skip to Content

Waterlopen in Wingene weldra terug proper

Aquafin en het gemeentebestuur van Wingene slaan de handen in elkaar om het afvalwater afkomstig van de omgeving Peerstalstraat aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wingene. Daar zal Aquafin het zuiveren voor het in de Poversbeek belandt. Alles samen gaat het om bijna 100.000 liter afvalwater per dag dat vandaag nog ongezuiverd in de Ringbeek en de Blauwhuisbeek terecht komt. Verwacht wordt dat de kwaliteit van deze waterlopen na de werken zichtbaar zal verbeteren.

Op maandag 7 oktober organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer info over de verdere timing, fasering en communicatie tijdens de geplande rioleringwerken. Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin, licht alvast een tipje van de sluier op: “We gaan een nieuwe afvalwatercollector aanleggen in de Gravestraat en de Noordakkerstraat, tussen de Schaapsdreef en het bestaande pompstation aan de Ringbeek. Voor de opvang van het regenwater gebruiken we zoveel mogelijk de bestaande langsgrachten. Op de stukken zonder gracht komt een aparte regenwaterleiding. De gemeente Wingene financiert gelijkaardige werken in de Peerstalstraat tussen  huisnummer 8 en 40.”

Om een gescheiden rioleringsstelsel optimaal te laten renderen, is het belangrijk dat het regenwater zoveel mogelijk wordt afgekoppeld van de riolering, ook op privaat terrein. Lisa Vanhaute: “Waar mogelijk dient het regenwater plaatselijk hergebruikt, geïnfiltreerd of gebufferd te worden. Lukt dat niet, dan is de lozing op het openbaar regenwaterstelsel toegestaan. Alle bewoners hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best kan gebeuren.”

Om de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken, zal de aannemer in verschillende fasen werken. De werken starten op 4 november in de Noordakkerstraat. Als alles vlot verloopt zijn deze werken in januari klaar, waarna de werf zich verplaatst naar de Gravestraat. Op de infoavond zal de fasering in detail worden toegelicht. De infoavond gaat door op maandag 7 oktober 2013 om 20u00 in de Raadzaal van het gemeentehuis van Wingene, Oude Bruggestraat 13.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar