Skip to Content

Water weldra weer proper in Proven

Volgende week start Aquafin in Proven met de aanleg van een afvalwatercollector. De nieuwe buis zal vertrekken ter hoogte van Eurofreez en lopen tot in de Blasiusstraat, waar binnen twee maanden gestart wordt met de bouw van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Op termijn zal daar het afvalwater van de ongeveer 1.000 Provenaars gezuiverd worden.

“De collectorwerken zijn perfect op te splitsen in twee fasen”, weet Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. “De eerste fase situeert zich in de Blasiusstraat tussen de inplantingsplaats van de zuiveringsinstallatie en de Roesbruggestraat.  We verwachten hier tegen eind april de werken te kunnen afronden. Daarna verhuizen we naar de andere kant van de Roesbruggestraat tot aan Eurofreez. Als alles vlot verloopt, zijn we daar tegen het bouwverlof weer weg. Om het vrachtverkeer van en naar diepvrieswarenproducent Eurofreez mogelijk te houden, zal tijdens deze fase wel een omleiding voorzien worden via de Blekerijweg en de Blokstraat. In deze straten zal tijdelijk éénrichtingsverkeer gelden.”

Het doorgaand verkeer op de Roesbruggestraat zal weinig hinder ondervinden van de geplande werken. Lisa Vanhaute: “Ter hoogte van de kruising met de Molendreef en Blasiusstraat hebben we tijdens de heraanleg van de gewestweg enkele jaren geleden al een wachtaansluiting voorzien, waardoor we nu het kruispunt niet hoeven op te breken. Ook het pompstation ter hoogte van het Alexisplein werd toen al voltooid, met uitzondering van de pompen zelf. Die zullen we in de loop van de komende maanden plaatsen.”

Aquafin zal over het hele tracé een nieuwe afvalwaterleiding aanleggen. De  bestaande riolering blijft bewaard voor de afvoer van regenwater. Ook het reeds door Eurofreez gezuiverde water zal via dit regenwaterstelsel naar de natuur geleid worden. Lisa Vanhaute: “Alle bewoners hebben intussen bezoek gekregen van onze afkoppelingsdeskundige, die hen gratis advies geeft over een optimale afkoppeling. Hoewel de werken zelf in principe ten laste zijn van de eigenaar, zal de stad Poperinge een deel van de kosten betalen.”

Contacteer ons
Lisa Vanhaute projectmanager toevoercollector, Aquafin
Sarah Govaert projectmanager zuiveringsinstallatie, Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Lisa Vanhaute projectmanager toevoercollector, Aquafin
Sarah Govaert projectmanager zuiveringsinstallatie, Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar