Skip to Content

Vernieuwde slibbehandeling RWZI Deurne-Schijnpoort duurzamer en circulair

Vlaams waterzuiveringsbedrijf Aquafin renoveert slibbehandelingsproces

Op de waterzuiveringsinstallatie van Deurne-Schijnpoort exploiteert Aquafin een omvangrijke slibverwerkingslijn. Die verwerkt zowel het slib - restproduct van het waterzuiveringsproces - van de lokale waterzuiveringsinstallatie als slib van andere waterzuiveringsinstallaties, in totaal goed voor een capaciteit van 10.000 ton droge stof per jaar. De huidige slibverwerkingslijn dateert al van 1998 en is aan vervanging toe. Door de slibverwerking volledig te vernieuwen, wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf verder inzetten op duurzaamheid en een circulaire economie. Begin 2020 zal Aquafin de renovatiewerken opstarten, tegen de zomer van 2021 moet de vernieuwde installatie operationeel zijn. De totale investeringskost bedraagt zo’n 18 miljoen euro.

“De huidige slibdrogerinstallatie is verouderd en vraagt veel energie”, zeggen Lieven Lauwereys, (Projectmanager), Bart Van Doorslaer (Projectmanager technieken) en Johan Cauwenberghs (Procestechnoloog) van Aquafin. “Daar willen we als bedrijf op alle vlakken zuiniger mee omgaan. Door het slibbehandelingsproces te vernieuwen zullen  de energetische prestaties aanzienlijk  verbeteren en de slib(afzet)kosten sterk dalen.”

Concreet zal een nieuw slibgebouw tegen het bestaande geplaatst worden, waarin 2 nieuwe technologieën komen te staan. De bestaande hoge temperatuur slibdroger zal vervangen worden door een thermische drukhydrolyse gevolgd door een lage temperatuur banddroger. “Door toepassing van de thermische drukhydrolyse zal meer slib afgebroken worden in de gistingsinstallatie, wat resulteert in een aanzienlijk hogere biogasproductie”, aldus Procestechnoloog Johan Cauwenberghs. “Daarnaast zal door een verregaande na-ontwatering veel minder water verdampt moeten worden in de al energiezuinigere banddroger. We verwachten dat de thermische energiebalans van de nieuwe slibverwerkingsinstallatie in evenwicht is en volledig zal kunnen functioneren op het geproduceerde biogas. Ook zal door de hogere slibafbraak in de gisting de af te zetten hoeveelheid slib sterk gereduceerd worden”. Het concept van de nieuwe slibverwerking werd volledig door Aquafin zelf ontworpen.

Het bouwproces is een complexe uitdaging voor bouwheer Aquafin, ontwerper Archiles architecten, studie- en engineeringbureau Arcadis en voor de aannemers en leveranciers. “De huidige slibbehandelingsinstallatie moet immers te allen tijde operationeel blijven”, stelt projectmanager Ivan Van Puyenbroeck van studiebureau Arcadis. “Terwijl meerdere aannemers parallel  aan het gebouw en de technische installaties werken, moet het waterzuiveringsproces en de daarbij horende slibbehandeling dus continu blijven draaien, wat het renovatieproject er natuurlijk niet eenvoudiger op maakt. Arcadis zorgt voor de technische engineering en de volledige coördinatie van het project.”

Het nieuwe gebouw zal ook duidelijk zichtbaar zijn voor de vele autobestuurders die er dagelijks passeren. “De site van Aquafin is heel herkenbaar door de ei-vormige slibgistingstanks langs de Antwerpse ring”, zegt architect Jeroen Geys van architectenbureau Archiles architecten. “De noodzakelijke uitbreiding van het gebouw moet een aanvulling zijn op het bestaande karakter van de site en mag zeker geen afbreuk doen aan de iconische vormgeving van de tanks, die als landmark fungeren voor het RWZI. De materiaalkeuze voor het nieuwe gebouw is dan ook meer afgestemd op de ei-vormige volumes achteraan de site dan op het bestaande slibgebouw”. Het volume sluit qua hoogte wel aan bij het bestaande gebouw en wordt er letterlijk naast gezet.

 “We opteren om het gebouw op te richten als een staalconstructie die met geprefabriceerde architectonische betonnen panelen wordt bekleed”, schetst de architect de look van de nieuwbouw. “Het beton wordt van een grove korrel en structuur voorzien, op verschillende plaatsen ingeponst met een gladdere structuur zodat er een vertaling van het interne staalskelet ontstaat aan de buitenzijde. Door de toepassing van grote transparante delen in het volume, wordt het lijnenspel van de gevel duidelijk, zodat zowel de interne structuur van het volume alsook het lijnenspel in de gevelafwerking zichtbaar worden en naadloos in elkaar overvloeien.”

Het nieuwe slibverwerkingsgebouw zal ook voorzien worden van een automatisch zonweringssysteem. “Deze zonwering werd met dezelfde gedachte uitgewerkt als de rest van het gebouw. Het industriële karakter wordt vormgegeven door grote stalen frames in te vullen met strekmetaal, dewelke qua kleur aansluiten bij de slibgistingstanks. Het openen en sluiten van het gebouw is waarneembaar van op de straat en zal additioneel worden versterkt door de interne verlichting” verduidelijkt architect Jeroen Geys. “Het is de bedoeling dat dit gebouw een voortrekkersrol neemt voor het toekomstbeeld van de site.

Aquafin wil in mei 2020 starten met de bouw van het nieuwe slibgebouw en heeft als doelstelling om tegen de zomer van 2021 de renovatiewerken te beëindigen. “Eerst dienen er nog enkele voorbereidende werken te worden uitgevoerd, die in januari 2020 zullen starten. De aanbesteding van die voorbereidende werken zal midden oktober gepubliceerd worden, de gunning is voorzien eind november. De aanbesteding voor de nieuwbouw voorzien we begin november. Tegen eind januari 2020 hopen we te kunnen gunnen”, schetst projectmanager Lauwereys de timing van het project.

 

Contacteer ons
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin
Lieven Lauwereys Projectmanager, Aquafin
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin
Lieven Lauwereys Projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar