Skip to Content

Rioleringswerken Stokstraat starten in augustus

Ter hoogte van de Stokstraat in Lede belandt er vandaag nog heel wat regenwater in de riolering. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdund, wat het rendement van de waterzuiveringsinstallatie doet dalen. Om het water dus beter te kunnen zuiveren, zal Aquafin in de Stokstraat rioleringswerken uitvoeren om het regenwater af te koppelen van de riolering.

“Om dit te realiseren zullen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf het kruispunt met de Barrevoetsehoek tot aan de spoorweg” weet Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we het afvalwater en het regenwater in twee aparte buizen verzamelen. Het geconcentreerde afvalwater sluiten we aan op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in de Ledebaan. Het propere regenwater vloeit via een aparte leiding rechtstreeks naar de Grootebeek. Na de rioleringswerken en de realisatie van de huisaanlsuitingen zal het gemeentebestuur de wegenis en de voetpaden vernieuwen.”

De werken starten op in de tweede helft van augustus en zullen in totaal ongeveer 8 maanden duren. Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op dinsdag 9 juli 2013 om 19.30 uur in zaal “De Bron”, Kerkevijverstraat 19a in Lede.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar