Skip to Content

Rioleringswerken N177 vroeger dan gepland klaar

Parallelweg A12 vanaf zaterdag 7 maart weer volledig open voor verkeer

De rioleringswerken die Aquafin sinds mei 2019 uitvoerde aan de N177, de parallelweg van de A12, zijn afgerond. De N177 wordt tegen zaterdagmorgen 7 maart weer volledig opengesteld voor alle verkeer richting Antwerpen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de tijdelijke doorsteek van de A12 naar de N177 ter hoogte van Atlas Copco afgesloten, in de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de werfsignalisatie verwijderd zodat vanaf zaterdag 7 maart het verkeer weer normaal kan verlopen. “De werken zouden normaal nog tot de zomer duren, maar dankzij een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen en de Minder Hinder-maatregelen die werden genomen tijdens de uitvoering, kon de timing in de loop van het project bijgesteld worden”, zegt Bart Lambrecht, schepen van Openbare Werken van Aartselaar. “Er werd bijvoorbeeld doorgewerkt tijdens het bouwverlof en er werden langere werkdagen gehanteerd. Mede daardoor is het project nu een kleine 4 maanden vroeger dan voorzien klaar.”

Aquafin legde in de N177 richting Antwerpen een zogenaamde regenweerafvoer (RWA) collector aan, een grote verzamelriool voor regenwater, tussen de Leugstraat en de Struisbeek. Daarnaast werd ook de bestaande afvalwaterriolering vernieuwd. “We realiseerden op die manier een gescheiden rioleringsstelsel. De nieuwe regenwaterleiding voert al het regenwater rechtstreeks af naar de Struisbeek. Enkel het afvalwater gaat nu nog naar de zuiveringsinstallatie”, schetst projectmanager Ward Scholiers van Aquafin in grote lijnen de uitgevoerde werken.

Door de aanleg van die nieuwe regenwaterleiding kan in de toekomst een groot deel van het regenwater van Aartselaar worden afgekoppeld van het rioleringsstelsel en afzonderlijk afgevoerd worden naar de lokale beek. “Op die manier verkleinen we het risico op lokale wateroverlast en zal bovendien de waterkwaliteit van de Struisbeek verbeteren”, zegt schepen Lambrecht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakte van de rioleringswerken gebruik om over de hele lengte van Leugstraat tot Struisbeek een nieuw, comfortabel fietspad aan te laten leggen.

Verkeershinder

De N177 is een drukke verkeersader waardoor de werken onvermijdelijk voor verkeershinder hebben gezorgd. “We hebben uiteraard getracht de hinder waar mogelijk te beperken”, zegt projectmanager Scholiers. “Onze belangrijkste bekommernis was om de bedrijven langs het tracé steeds bereikbaar te houden. In de laatste fase van de werken dienden we ook rekening te houden met de werkzaamheden van AWV, dat aan vier kruispunten van de A12 in Aartselaar bijkomende opstelstroken aanlegde.”

Die werken waren dan weer nodig om de verkeersdruk in de omgeving van de A12 te verlichten. “De extra opstelcapaciteit heeft samen met de werflichtenregeling ervoor gezorgd dat na een aantal moeilijke maanden de doorstroming op de A12 nu vlotter is dan voorheen”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. 

Nu de werken achter de rug zijn, schakelt ook vervoersmaatschappij De Lijn opnieuw over naar de normale dienstregeling. Dat betekent dat vanaf zaterdag 7 maart 2020 alle haltes op de N177 richting Antwerpen terug bediend zullen worden.

Contacteer ons
Carl Van Kerkhoven Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar