Pidpa en Aquafin werken samen voor een toekomstgericht en duurzaam gemeentelijk rioolbeheer

Pidpa en Aquafin werken samen voor een toekomstgericht en duurzaam gemeentelijk rioolbeheer

Samenwerking in Pidpa-werkingsgebied

Vandaag ondertekenden waterbedrijf Pidpa en rioolwaterzuiveraar Aquafin een samenwerkingsovereenkomst waarmee ze hun krachten bundelen voor de verdere uitbouw van een duurzaam en toekomstgericht rioolbeheer in de steden en gemeenten waar Pidpa rioolbeheerder is. De sterkte van de samenwerking zit in de complementariteit van de expertises van beide bedrijven. Steden en gemeenten krijgen zo de best mogelijke service en genieten van economische efficiëntievoordelen.

Pidpa levert drinkwater in 64 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen. In 2005 startte het waterbedrijf ook met gemeentelijk rioolbeheer. Begin 2023 maakten 46 gemeenten in hun werkingsgebied gebruik van die service. De sterke groei en de grote uitdagingen waarmee gemeenten en rioolbeheerders worden geconfronteerd, zoals de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water en de minimumvoorwaarden voor asset management, zette Pidpa ertoe aan om op zoek te gaan naar een structurele samenwerkingsvorm die hierbij een toegevoegde waarde kan bieden. De belangen van de gemeente en dus van de burger, stonden daarbij voorop.

“Als integraal waterbedrijf wil Pidpa er immers voor zorgen dat ook de komende generaties nog kunnen genieten van voldoende, zuiver water.”, aldus Mieke Van den Brande, voorzitter van Pidpa. “Dit vraagt een globale strategie en aanpak en juist daarom is deze samenwerking met Aquafin van belang.”

Infrastructuur is één geheel

Voor Aquafin is Pidpa het derde waterbedrijf waarmee het een structurele samenwerking voor gemeentelijk rioolbeheer aangaat, naast De Watergroep (Riopact) en water-link. De rioolwaterzuiveraar streeft naar een maximale integratie van afval- en hemelwaterinfrastructuur op gemeentelijk en bovengemeentelijk niveau. “Beide netwerken vormen fysisch en hydraulisch één geheel, er is nergens een fysieke overgang,” legt Jan Goossens, CEO van Aquafin, uit. “Een opdeling tussen lokale en bovenlokale infrastructuur vergroot alleen de complexiteit van het beheer van kwetsbare assets. Bovendien kunnen ingrepen op het bovengemeentelijk stelsel een impact hebben op het gemeentelijk stelsel en omgekeerd. Beide niveaus door één bril kunnen bekijken, heeft dan ook een belangrijke meerwaarde, zowel financieel als ecologisch.”

Voordelen voor gemeenten

Steden en gemeenten die kiezen voor een samenwerking met de tandem Pidpa/Aquafin worden alle zorgen rond hun rioolstelsel uit handen genomen. Maar ze blijven wel eigenaar van hun stelsel én nemen ultiem alle beslissingen. “Het grote voordeel is dat ze gebruik kunnen maken van de complementaire expertises van beide bedrijven,” vat Eddy Troosters, CEO van Pidpa, samen. “Het samenbrengen van ieders unieke kennis en ervaring is cruciaal voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen en om steden en gemeenten nog beter te wapenen tegen droogte en wateroverlast.”

Doordat de projectplanning van gemeentelijke en bovengemeentelijke investeringen voor de klantgemeenten van Pidpa/Aquafin in één hand zitten, kunnen werken bovendien efficiënter gepland worden, wat onder meer moet leiden tot een verdere optimalisatie van de ecologische resultaten, minder hinder voor de buurt en kostenbesparing voor de gemeente.

De samenwerkingsovereenkomst tussen Pidpa en Aquafin is tot stand gekomen na een intensief co-creatie traject tussen beide bedrijven. Vandaag maken 4 gemeenten (Stabroek, Merksplas, Lier en Nijlen) gebruik van deze gezamenlijke service. In de toekomst wordt enkel nog deze structurele samenwerkingsvorm voor rioolbeheer aangeboden binnen het Pidpa-werkingsgebied.

Ook Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir juicht deze samenwerking toe. “Het rioleringslandschap in Vlaanderen is sterk versnipperd en gefragmenteerd, en daarmee ook de expertise van de rioolbeheerders. Daarom is deze samenwerking tussen Pidpa en Aquafin dan ook zo’n cruciale stap in de goede richting. Ik hoop dat we in de toekomst nog meer samenwerking zullen zien binnen de rioolsector. Enkel zo kunnen we de Vlamingen het efficiënte rioolbeheer geven waar ze recht op hebben.”

ondertekening samenwerking Pidpa-Aquafin
ondertekening samenwerking Pidpa-Aquafin

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar