Skip to Content

Nieuwe riolering en wegenis in Kortenbos

Aquafin en het gemeentebestuur van Wetteren slaan de handen in elkaar om het afvalwater van ongeveer 330 Wetteraars aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Eind april – begin mei wordt het startschot gegeven van rioleringswerken in de omgeving van de driehoek Oordegemsesteenweg – Kortenbosstraat – Kruisstraat in Kortenbos. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2014.

Tom Deweirdt, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “De bestaande riolering van de Kortenbosstraat, Kruisstraat, Varekouter en een gedeelte van de Oordegemsesteenweg en de Loweestraat wordt opgebroken en vervangen door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er twee afzonderlijke buizen komen voor het regen- en het afvalwater. Het afvalwater voeren we af naar onze zuiveringsinstallatie aan de Schelde, het propere regenwater laten we rechtstreeks naar de Molenbeek vloeien. De bewoners langs het tracé hebben de voorbije maanden bezoek gekregen van onze afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over de nodige werken om deze scheiding ook op hun perceel te realiseren.”

Voor de uitvoering van dit project kan Aquafin rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur, dat maar liefst 2.272.000 euro investeert. Het aandeel van Aquafin bedraagt ongeveer 624.000 euro. Tom Deweirdt:”De gemeente voorziet naast de rioleringswerken dan ook in de herinrichting van de wegenis en de aanleg van een fietspad in de Oordegemsesteenweg.”

Op maandag 11 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de faseringen de verdere communicatie tijdens de werken. Deze infoavond gaat door om 19.30 uur in zaal Dasseveld, Massemsesteenweg 58 in Wetteren.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar