Skip to Content

Nieuwe fase rioleringswerken Gontrode Heirweg

Aquafin start binnenkort met de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector in Melle. Nadat nutsmaatschappijen Eandis, Telenet, Belgacom en Farys de voorbije weken hun leidingen vernieuwd hebben, kan het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf starten met een nieuwe fase in het rioleringsproject. Om de buurt hierover te informeren, organiseren de betrokken projectpartners een infomoment op dinsdag 28 april om 20 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

“Deze infosessie gaat specifiek over de werken in de Caritasstraat en op de Gontrode Heirweg vanaf nummer 295 tot de Caritasstraat”, legt projectmanager Tom Deweirdt uit. “Daar start midden mei immers de nieuwe fase van de rioleringswerken. Aquafin legt er een collector aan, die het afvalwater zal opvangen en transporteren naar  de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Kouterwegel. Nutsmaatschappij Farys voert dan weer noodzakelijke vernieuwingswerken uit op het lokale rioleringsnet.”

De herinrichting van de weg heeft als doel de veiligheid te verhogen voor alle weggebruikers. “Langs de Caritasstraat en de Gontrode Heirweg komen aan elke zijde van het wegdek brede fietspaden. Tussen het rond punt van de Caritasstraat en de Salisburylaan in Merelbeke wordt bovendien een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat aansluit op het reeds bestaande dubbelrichtingsfietspad. Ook komt er een wegversmalling op de Gontrode Heirweg, ter hoogte van de KMO-zone. Zo wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen het woongedeelte en deze KMO-zone. De doorstroming van het openbaar vervoer tussen de Caritasstraat en de Vossenstraat wordt tenslotte een stuk veiliger gemaakt door het plaatselijk verbreden van de Gontrode Heirweg. Op die manier zal ook de doorstroming vlotter verlopen”, vat Deweirdt de werken samen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Bij elke nieuwe fase wordt dan steeds de vorige fase vrijgegeven voor plaatselijk verkeer. “In grote lijnen zijn er 4 fasen”, legt projectmanager Tom Deweirdt uit. “De eerste fase start op het kruispunt Caritasstraat – Gontrode Heirweg. Er wordt dan tegelijkertijd gewerkt in de  richting van de Geraardsbergsesteenweg en in de richting van de Molenweg. Fase 2 is het kruispunt Caritasstraat  -  Molenweg. Daarna volgt het resterend gedeelte van de Caritasstraat en de vierde en laatste fase is het rond punt Caritasstraat richting Merelbeke (Salisburylaan).”

Als alles vlot verloopt, zullen de werken tegen midden 2016 afgelopen zijn. “Natuurlijk blijft zulke planning wel steeds afhankelijk van externe factoren zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. De projectpartners doen allemaal hun best om de overlast voor omwonenden en passanten tot een minimum te beperken. Helaas kan een beperkte hinder niet helemaal worden uitgesloten. We danken alle buurtbewoners dan ook alvast voor hun begrip en medewerking.”

Contacteer ons
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie
Tom Deweirdt Projectmanager
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie
Tom Deweirdt Projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar