Nieuwe afwateringsinfrastructuur beschermt Antwerpen tegen overstromingen

Op vrijdag 8 september 2023 worden het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis en pompstation Mexicostraat, dewelke samen instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de Antwerpse binnenstad, officieel in gebruik genomen. Met 4 grote vijzels, die elk een debiet van 2 m³/s kunnen verwerken, kan het vijzelgemaal in totaal maar liefst 8.000 liter water per seconde transporteren. Het nieuwe vijzelgemaal staat daarmee onder andere in voor de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan.

De nieuwe installatie vervangt ook het vroegere pompstation, dat plaats moest ruimen om de uitbreiding van de Royerssluis – een belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal – te kunnen realiseren.  De sluis wordt namelijk uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. Ze wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 235 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden.

De aanpassingswerken aan de afwateringsinfrastructuur in opdracht van water-link i.s.m. Aquafin startten in februari 2020. Het voormalige pompstation Royerssluis, dat zich in de uitbreidingszone van de Royerssluis bevond, werd afgebroken en er werd een vijzelgemaal aan de Droogdokken gebouwd. Ook het pompstation ter hoogte van de Siberiastraat werd vervangen door een nieuw pompstation aan de Mexicostraat. Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, werd een persleiding aangelegd onder het Kattendijkdok.

“De totale investering van zo’n drieëntwintig miljoen EUR voor dit project maakt duidelijk dat de oplossing voor de afvoer van water geen eenvoudige zaak is”, zegt voorzitter André Gantman van water-link. “We gaan met water-link in de volgende jaren nog zo’n 300 miljoen EUR investeren in riolen. De klimaatwijziging maakt dat we nu en in de toekomst anders moeten omgaan met water: soms is er te weinig, dan weer te veel. Veiligheid bij wateroverlast staat hierbij voorop. We willen allemaal droge voeten houden, en daarvoor gaat de realisatie van dit project in de toekomst zorgen voor een groot deel van de stad.”

Het vijzelgemaal bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. Er is ook een bypass voorzien die regenwater bij laagtij gravitair laat afwateren naar de Schelde i.p.v. dat het opgevijzeld moet worden, waardoor energie bespaard kan worden.

“De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten”, zegt Jan Goossens, CEO van Aquafin. “Het vijzelgemaal dient om water op te vijzelen naar een hoger gelegen punt en vervangt het vroegere pompstation. Het zal dus instaan voor het transport van regenwater, dat via de ruien vanuit de binnenstad en enkele randgebieden wordt aangevoerd en naar de Schelde getransporteerd moet worden. Het nieuwe afvalwaterpompstation aan de Mexicostraat zal het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding die onder het Kattendijkdok werd aangelegd richting de waterzuivering van Antwerpen Zuid verpompen”.

Contacteer ons
André Gantman Voorzitter water-link, Water-link
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin NV
André Gantman Voorzitter water-link, Water-link
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin NV
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar