Skip to Content

Laatste fase rioleringswerken Schoten gestart

Vandaag is de laatste fase van de rioleringswerken in Schoten en Brecht gestart. Met de uitvoering van het zogenaamde project “Collector Noord” wordt het afvalwater van meer dan 2.450 inwoners uit Schoten en Brecht aangesloten op het bestaande rioleringsstelsel. Op die manier wordt de Zuytbeek verlost van een dagelijkse lozing van meer dan 300.000 liter ongezuiverd afvalwater.

“In deze laatste fase wordt er eerst een riolering aangelegd in de rijstrook richting Schoten, tussen Struik Foods en de Nijverheidsstraat”, legt projectleider Aart Luyten uit. “De weg blijft echter wel open voor het verkeer. Er worden namelijk tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer beurtelings over de andere rijstrook kan passeren. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen deze werken ongeveer drie maanden duren. Als de weersomstandigheden meevallen zal de aannemer dus begin mei kunnen beginnen aan de definitieve wegherstelling.”

Om de daarmee gepaard gaande asfalteringswerken te kunnen uitvoeren, zal de gewestweg N115 Brechtsebaan/Eikenlei op de grens Schoten/Brecht over een lengte van ca. 600m worden afgesloten voor één dag. Daags nadien zullen beurtelings de 2 kruispunten op de Brechtsebaan, enerzijds met de Botermelklaan en anderzijds met de Jachtwachtersdreef, ook voor één dag afgesloten worden. “Dat zal wellicht begin mei zijn, maar het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen over welke precieze data het dan gaat”, legt Aart Luyten uit. “We zijn natuurlijk wel al de nodige voorbereidingen aan het treffen. Zo zal er een omleiding voorzien worden, die vermoedelijk langs de E19 zal lopen. Momenteel zijn we met alle projectpartners en de bevoegde instanties daarover afspraken aan het maken. We zullen de omwonenden ook tijdig informeren via aankondigingsborden op de N121, infobrieven en updates van de werken in het gemeentelijke infoblad en in de Bode van Schoten. Ook op de website van Aquafin kan iedereen natuurlijk de werken blijven volgen.”

De werken begonnen eind 2013 en zullen vermoedelijk dus nog tot mei 2015 duren. Naast de aanleg van nieuwe riolering door Aquafin hebben de verschillende projectpartners van de gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijk een aantal andere zaken aan te pakken. “Zo heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aantal fietspaden geoptimaliseerd en ook nieuwe infrastructuur aangelegd. De gemeenten Schoten en Brecht hebben van de rioleringswerken dan weer gebruik gemaakt om wegverfraaiingswerken uit te voeren. In totaal gaat het over een investering van iets meer dan drie miljoen euro”, aldus Aart Luyten.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar