Skip to Content

Grote werken voor zuivere Melsterbeek

In de Gingelomse deelgemeenten Boekhout en Mielen-boven-Aalst staan er momenteel belangrijke rioleringwerken voor de deur. Aquafin zal er in samenwerking met het gemeentebestuur van Gingelom en Infrax zorgen voor de bijkomende aansluiting van het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Truiden. Aquafin rekent erop dat dankzij deze werken de waterkwaliteit van de Melsterbeek zichtbaar zal verbeteren.

Anneleen Pirard, projectmanager van Aquafin, geeft alvast meer uitleg bij de werken. “De nieuwe collector zal vertrekken in Boekhout en 7km verderop aansluiten op het bestaande stelsel in de Gierstraat in Aalst. Dat betekent dat de meeste van de tussenliggende straten vroeg of laat de rioleringskaravaan op bezoek zullen krijgen. Het gaat dan specifiek over de Gierstraat, Borgwormsesteenweg, Truierstraat, Daalstraat, Kerkstraat, Smidstraat, Borlostraat, Bronstraat, Lindestraat en Heilig Hartstraat. Uiteraard zullen we niet overal tegelijk werken. Om de bereikbaarheid van de woningen maximaal te houden, spreiden we het project over zeven fasen.”

Vooraleer de rioleringswerken kunnen starten, zullen de verschillende nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen of verplaatsen. Deze voorbereidende werken starten half maart. Vanaf mei volgen dan de eigenlijke rioleringswerken. Anneleen Pirard: “In de eerste fase leggen we een nieuwe riolering in de velden tussen de Gierstraat en de Truierstraat. Omdat we hiermee geen hinder voor het verkeer veroorzaken, zullen we tegelijk fase twee aanvatten. Die omvat de verbinding Truierstraat – Daalstraat. Zo werken we systematisch verder richting Boekhout-centrum. De totale duur van het project schatten we zonder al te veel verletdagen op 20 maanden. ”

De nieuwe riolering zal het afvalwater en het regenwater apart verzamelen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Truiden. Het propere regenwater wordt naar de Melsterbeek geleid. Ook aan de omwonenden van het rioleringstracé wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Zij hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over de optimale afkoppeling. Anneleen Pirard: “In de praktijk betekent dit dat het regenwater waar mogelijk lokaal behouden blijft voor hergebruik, infiltratie of buffering, en pas in laatste instantie wordt aangesloten op het openbaar regenwaterstelsel.”

Hoewel de opzet van het project vooral ondergronds te vinden is, zal het ook bovengronds gevolgen hebben. Zo zullen bijna alle voetpaden langs het tracé in Mielen-boven-Aalst vernieuwd worden, en krijgt de bushalte aan de school De Kleurenboom een nieuwe inrichting, waardoor er een veilige oversteekplaats ontstaat.

Op woensdag 26 februari 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer informatie krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool De Kleurenboom, Kerkstraat 13 in Mielen-boven-Aalst

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar