Grote werken voor zuivere Melsterbeek

Dinsdag 25 februari 2014 — In de Gingelomse deelgemeenten Boekhout en Mielen-boven-Aalst staan er momenteel belangrijke rioleringwerken voor de deur. Aquafin zal er in samenwerking met het gemeentebestuur van Gingelom en Infrax zorgen voor de bijkomende aansluiting van het afvalwater van ongeveer 1.100 inwoners op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Truiden. Aquafin rekent erop dat dankzij deze werken de waterkwaliteit van de Melsterbeek zichtbaar zal verbeteren.

Anneleen Pirard, projectmanager van Aquafin, geeft alvast meer uitleg bij de werken. “De nieuwe collector zal vertrekken in Boekhout en 7km verderop aansluiten op het bestaande stelsel in de Gierstraat in Aalst. Dat betekent dat de meeste van de tussenliggende straten vroeg of laat de rioleringskaravaan op bezoek zullen krijgen. Het gaat dan specifiek over de Gierstraat, Borgwormsesteenweg, Truierstraat, Daalstraat, Kerkstraat, Smidstraat, Borlostraat, Bronstraat, Lindestraat en Heilig Hartstraat. Uiteraard zullen we niet overal tegelijk werken. Om de bereikbaarheid van de woningen maximaal te houden, spreiden we het project over zeven fasen.”

Vooraleer de rioleringswerken kunnen starten, zullen de verschillende nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen of verplaatsen. Deze voorbereidende werken starten half maart. Vanaf mei volgen dan de eigenlijke rioleringswerken. Anneleen Pirard: “In de eerste fase leggen we een nieuwe riolering in de velden tussen de Gierstraat en de Truierstraat. Omdat we hiermee geen hinder voor het verkeer veroorzaken, zullen we tegelijk fase twee aanvatten. Die omvat de verbinding Truierstraat – Daalstraat. Zo werken we systematisch verder richting Boekhout-centrum. De totale duur van het project schatten we zonder al te veel verletdagen op 20 maanden. ”

De nieuwe riolering zal het afvalwater en het regenwater apart verzamelen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sint-Truiden. Het propere regenwater wordt naar de Melsterbeek geleid. Ook aan de omwonenden van het rioleringstracé wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Zij hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over de optimale afkoppeling. Anneleen Pirard: “In de praktijk betekent dit dat het regenwater waar mogelijk lokaal behouden blijft voor hergebruik, infiltratie of buffering, en pas in laatste instantie wordt aangesloten op het openbaar regenwaterstelsel.”

Hoewel de opzet van het project vooral ondergronds te vinden is, zal het ook bovengronds gevolgen hebben. Zo zullen bijna alle voetpaden langs het tracé in Mielen-boven-Aalst vernieuwd worden, en krijgt de bushalte aan de school De Kleurenboom een nieuwe inrichting, waardoor er een veilige oversteekplaats ontstaat.

Op woensdag 26 februari 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer informatie krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de refter van de gemeentelijke basisschool De Kleurenboom, Kerkstraat 13 in Mielen-boven-Aalst