Skip to Content

Grote werken Blancefloerlaan in 2017

In 2017 plant Aquafin grote infrastructuurwerken in de Blancefloerlaan. De Vlaamse waterzuiveraar zal er een grote regenwater-as aanleggen voor de doorvoer van alle regenwater van Linker Oever, dat momenteel nog op de rioolwaterzuiveringsinstallatie loost. Het regenwater zal rechtstreeks worden aangesloten op een waterloop in het Rot. Het afvalwater blijft op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aangesloten.

De voorbereidende werkzaamheden werden reeds opgestart in oktober, maar het zwaartepunt van de werken ligt in 2017. De uitvoering van het volledige project zal iets meer dan een jaar duren. Om de hinder tot een minimum te beperken, worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Voor elke van de 4 fasen wordt een aangepaste verkeerssituatie voorzien. De werken worden ook uitgevoerd rekening houdende met de reeds geplande festiviteiten in de omgeving (Antwerp 10 miles, Summerfest, Laundry Day).

In oktober werd fase C reeds opgestart. Deze fase betreft het uitvoeren van een onderdoorpersing aan de Blancefloerlaan ten westen van op- en afrit E17. Momenteel wordt in het Rot de ontvangstput ter plaatste vervaardigd. Verwacht wordt dat deze in de loop van januari 2017 klaar zal zijn en dan ook ondergronds gebracht kan worden. Vanaf maart start de aannemer met de bouw van de persput in de Katwilgweg. Aansluitend wordt er dan een onderdoorpersing onder de weg uitgevoerd. Tijdens deze fase blijft doorgaand verkeer mogelijk, waardoor de verkeersimpact beperkt zal zijn. Er wordt ook een bypass voorzien naast de huidige in- en uitrit aan de Katwilgweg, zodat verkeer in en uit de wijk steeds mogelijk blijft. Ook voetgangers- en fietsverkeer zal mogelijk blijven.

In januari start ook fase A, die op zich in twee delen wordt uitgevoerd. Tot en met april zal er gewerkt worden in de Blancefloerlaan ten oosten van op- en afrit E17 tot de Hubert Lampolaan, ten zuiden van de tramsporen (A1). Ook hier wordt een onderdoorpersing uitgevoerd: vanaf januari worden de pers- en ontvangstputten in de langsrichting van Blancefloerlaan voorbereid, aansluitend wordt de persing zelf uitgevoerd. De verwachte verkeersimpact zal relatief beperkt zijn: er blijft immers 1 rijstrook vrij voor zowel gewoon als uitzonderlijk vervoer. De afslagstrook op het kruispunt richting Antwerpen-Centrum zal vanaf half maart tot half april afgesloten worden. De rechtsaf beweging op het kruispunt (voor verkeer tot 2.5T) blijft echter wel mogelijk. Zwaarder vervoer dient rond het kruispunt te rijden. Voor het voetgangers- en fietsverkeer wordt een strook van 2m aan de zuidzijde vrijgehouden.

In april zal ook fase B al opgestart worden en dus deels gelijktijdig met fase A1 uitgevoerd worden. Deze fase omvat de uitvoering van een gestuurde boring onder de op- en afrit van de E17. Gezien de leidingen hier via onderdoorpersing worden aangelegd, wordt de wegenis ter hoogte van het kruispunt niet opgebroken. Dezelfde omleiding als Fase A1 is van toepassing.

Vanaf september tot eind 2017zal dan fase A2 uitgevoerd worden, waarbij gewerkt wordt in de Blancefloerlaan ten oosten van op- en afrit E17, ten zuiden van de tramsporen. Dit deel van het project betreft werken in open sleuf tussen de Hubert Lampolaan en Aldi. Gezien de te verwachten verkeershinder is het aangewezen dat doorgaand verkeer een alternatieve reisweg zoekt om zo de omgeving van de werfzone te vermijden. Aquafin overlegt momenteel met verschillende diensten (district, politie,…) om samen een omleiding te voorzien die enerzijds de veiligheid blijft garanderen en anderzijds de hinder tot een minimum beperkt. Plaatselijk verkeer zal wel mogelijk zijn, maar dient ook wel rekening te houden met mogelijke verkeershinder.

Fase D ten slotte betreft werken aan de Blancefloerlaan ten oosten van op- en afrit E17, ten noorden van de tramsporen. Deze fase is nog niet concreet ingepland, maar zal ook slechts een beperktere verkeersimpact hebben aangezien doorgaand verkeer mogelijk blijft op 1 rijvak. Ook voetgangers- en fietsverkeer zal mogelijk blijven.

Aquafin wil de hinder die de werken in uw buurt met zich meebrengen, zoveel mogelijk voorkomen en beperken. Veiligheid, toegankelijkheid en een correcte informatieverstrekking zijn belangrijk. Zowel op de website van aquafin zelf (www.aquafin.be. - werken in uw gemeente) als op de website www.slimnaarantwerpen.be zal alle relevante info over de werken gepubliceerd worden.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar