Skip to Content

Gezuiverd afvalwater als oplossing in strijd tegen droogte

Sluiten van de waterkringloop als adapatiemaatregel voor klimaatverandering met lange droogteperiodes

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Een nachtmerrie voor landbouwers en stilaan beginnen ook vragen te rijzen rond de drinkwatervoorziening. Aquafin biedt gezuiverd afvalwater aan voor verschillende toepassingen. Onder andere landbouwers maken daar nu dankbaar gebruik van.

Net als in juni 2017 maakt Vlaanderen opnieuw een extreme droogte mee. Burgers worden opgeroepen om spaarzaam om te gaan met leidingwater maar ook de landbouw kreunt onder de hitte. Vlaanderen is terecht bezorgd om een nijpend watertekort. We behoren tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van de grondwatertafel in sommige regio’s. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen.

Aquafin verzamelt het afvalwater van douches, toiletten, wasmachines, … vanuit de gemeentelijke riolen en transporteert het naar één van zijn 300 zuiveringsinstallaties. Jaarlijks wordt liefst bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater – ook effluent genoemd - heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

Overeenkomst voor afname

In een 35-tal waterzuiveringsinstallaties kunnen bedrijven die daarvoor een contract afsloten met Aquafin, voor een forfaitaire vergoeding gezuiverd afvalwater ophalen. Van al deze installaties werd het minimum debiet van de beken bekeken zodat er zeker genoeg effluent naar de waterloop wordt geloosd om het ecologisch evenwicht te bewaren.

Contractueel mag het dan gebruikt worden voor allerlei toepassingen met enkele uitzonderingen voor menselijke consumptie en sanitaire toepassingen (bv. douches). Vorig jaar besproeide voetbalclub Cercle Brugge bijvoorbeeld zijn oefenvelden met gezuiverd afvalwater. Ook gemeentebesturen nemen effluent af om hun plantsoenen te besproeien en ook de landbouw is vragende partij. Zij irrigeren er de akkers mee, maar mogen niet rechtstreeks op groenten en fruit sproeien.

Gezuiverd afvalwater kan overigens verder gezuiverd worden tot eender welke gewenste kwaliteit. Sommige bedrijven gebruiken het als koel- of proceswater en zo’n 25 ruimfirma’s reinigen er vandaag hun tankwagens mee. Ook doorgedreven zuivering tot drinkwater is perfect mogelijk en gebeurt vandaag al door de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht in Koksijde.

Lozing in poldergrachten

Voor vijf van zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft Aquafin in de milieuvergunning de toestemming om het gezuiverde afvalwater te lozen in een poldergracht of –kanaal als het polderbestuur daar om vraagt. De installaties in Heist, Oostende, Brugge, Wulpen en Temse lozen dat zogenoemde effluent normaal in een grote rivier of kanaal maar bij langdurige droogte kan dat lozingspunt tijdelijk verplaatst worden zodat landbouwers in de poldergebieden het gezuiverde afvalwater kunnen gebruiken om er hun akkers mee te besproeien. Zo’n toestemming in de milieuvergunning kan Aquafin ook voor andere rioolwaterzuiveringsinstallaties aanvragen als er vraag naar is vanuit de landbouw.

Noodhulp met soepele contracten

Met soepele contracten die onmiddellijk kunnen ingaan, levert Aquafin maximale inspanningen om bedrijven tijdens de droogte uit de nood te helpen. Danny Baeten, directeur Business Development & Innovatie:  “We springen bij waar we kunnen op dit moment, maar een meer structureel kader omtrent waterhergebruik, waarbij gezuiverd afvalwater volgens ons een essentiële rol kan spelen, zou beter zijn. Als het gebruik van gezuiverd afvalwater vanzelfsprekend zou zijn, met of zonder extra zuiveringsstap afhankelijk van de toepassing, kunnen we de beschikbare watervoorraden optimaliseren. Door (selectief) hergebruik van gezuiverd afvalwater kan de waterkringloop gedeeltelijk worden gesloten en is het zo een prima adaptatiemaatregel in het kader van de klimaatverandering.”

Contacteer ons
Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie
Joke Vriens adviseur communicatie
Danny Baeten directeur Business Development & Innovatie
Joke Vriens adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar