Skip to Content

Gescheiden stelsel voor Entrepotstraat en Callaertstraat

Op 29 april starten de rioleringswerken in de Entrepotstraat en Callaertstraat in Sint-Niklaas. Aquafin zal er in samenwerking met het stadsbestuur een gescheiden stelsel aanleggen, zodat het regen- en afvalwater voortaan apart zullen afgevoerd worden. Aquafin zal het afvalwater, goed voor ongeveer 40.000 liter per dag, zuiveren op haar rioolwaterzuiveringsinstallatie in Beveren. Het propere regenwater wordt aangesloten op de Klapperbeek, gelegen tussen het spoor en de Grote Heimelinkstraat.

“De werken starten eigenlijk in de Grote Heimelinkstraat, naast de tunnel” weet Yannis Pieters, projectmanager van Aquafin. “Van daaruit werken we verder richting Entrepotstraat en Callaertstraat. Voor de opvang van het regenwater kunnen we de bestaande riolering grotendeels gebruiken. Ook de grachten in de Kallohoekstraat worden hierop aangesloten. Voor de inzameling van het afvalwater zullen we een nieuwe buis plaatsen in de Entrepotstraat en Callaertstraat. Ne de rioleringswerken zal de wegenis in een volledig nieuw kleedje gehuld worden. “

Om de hinder voor de omwonenden en bedrijven zo veel mogelijk te bepreken, zal de aannemer in fasen werken. Elke fase zal steeds afgewerkt worden met een onderlaag asfalt, voordat de volgende fase start. Voetpaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts opgebroken wanneer dit noodzakelijk is voor de werken. De eerste fase start op 29 april ter hoogte van de spoorwegtunnel en zal tot eind mei duren. In de eerste helft van juni zal er gewerkt worden ter hoogte van het kruispunt Grote Heimelinkstraat / Entrepotstraat. Tijdens deze fase zal dit kruispunt volledig afgesloten zijn voor het verkeer.

Op maandag 8 april 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer uitleg over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan om 19u30 in de trouwzaal van het stadhuis.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar