Skip to Content

Gescheiden rioleringsstelsel voor Kruibeekse Kromstraat

Momenteel bereidt riopact, het samenwerkingsverband tussen drinkwatermaatschappij De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin dat in Kruibeke instaat voor het rioolbeheer, in samenwerking met de gemeente het rioleringsproject “Kromstraat” voor. Op dinsdag 1 december 2015 organiseren de projectpartners een infovergadering om de werken toe te lichten aan de omwonenden en eventuele vragen te beantwoorden.

Aart Luyten, projectmanager van rioolbeheerder riopact, vat het project kort samen: “We gaan een gescheiden rioleringsstelsel realiseren. Dat wil dus zeggen dat voortaan het afvalwater en het regenwater apart zullen worden afgevoerd.  Daarom zullen we een nieuwe afvalwaterriolering aanleggen in de Kromstraat en in een deel van de Boerenstraat.  We bouwen ook een pompstation dat mee zal instaan voor het transport van het afvalwater richting de waterzuiveringsinstallatie.”

De rioleringswerken door riopact beperken zich tot het openbaar domein. Om afval- en hemelwater vanaf de bron te kunnen scheiden, dienen er echter ook werken op perceelsniveau te gebeuren. “We vinden het belangrijk de omwonenden zo vroeg mogelijk op de hoogte te brengen van de geplande werken en kiezen er daarom voor nu al een infoavond te organiseren”, zegt projectmanager Luyten. “We stellen dan de rioleringswerken wat meer in detail voor en gaan ook de afkoppelingswerken die op perceelsniveau dienen te gebeuren, verder toelichten.”

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel houdt dus ook in dat de omwonenden het afvalwater en het regenwater gescheiden dienen aan te bieden. “Om hen daarbij te helpen, zal er een afkoppelingsdeskundige aangesteld worden. Die zal samen met de eigenaars voor elke woning een individueel afkoppelingsplan opmaken.”

De infoavond start om 19.00u en gaat door in de brouwerij aan het Onze Lieve Vrouwplein 18 in Kruibeke. 

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar