Skip to Content

Europese investeringsbank leent Aquafin 200 miljoen euro voor zuivering en bescherming van het water in Vlaanderen

De EIB en Aquafin hebben vandaag de tweede schijf ondertekend van de lening van 200 miljoen euro die in oktober 2012 werd toegezegd. Met deze ondertekening komt een kredietlijn van 150 miljoen euro ter beschikking voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen.

Het gaat om de achtste lening van de EIB aan Aquafin sinds 1994, wat de totale steun van deze instelling voor investeringen in de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur op 1,4 miljard euro brengt. De leningen van de EIB dekken de helft van de financieringsbehoeften op lange termijn van Aquafin. De andere helft is afkomstig van commerciële financiering, waarbij het aandeel van institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen steeds groeit.

De tweede schijf wordt voor de EIB ondertekend door vice-president Pim Van Ballekom, en voor Aquafin door Jhony Van Steen, bestuurder, en Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder. “Voor Aquafin is de financiering door de EIB van groot belang, omdat de financiële crisis het bijna onmogelijk maakt voor bedrijven om langetermijnleningen op 30 jaar af te sluiten met de nationale commerciële banken”, licht Luc Bossyns toe. “Die termijn is voor Aquafin belangrijk, omdat de opgeleverde zuiveringsinfrastructuur over dertig jaar wordt terugbetaald via het gewest en de drinkwaterfactuur. Ook de interestvoet is voordeliger dan die van commerciële banken.”

Aan de toekenning van deze lening ging een due-diligence audit vooraf, waarin Aquafin uiteraard werd gescreend op de kostprijs van de waterzuivering, maar ook op zijn toekomstgerichtheid. Inspanningen om te anticiperen op de klimaatverandering, onze technologische performantie en innovatieve kracht waren bepalend voor het voortzetten van het partnership.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar