Europese Investeringsbank leent Aquafin 200 miljoen euro voor de zuivering en bescherming van het water in Vlaanderen

Vrijdag 16 november 2012 — De Europese Investeringsbank (EIB) en Aquafin N.V. hebben een akkoord gesloten over een lening van 200 miljoen euro en hebben een eerste schijf van 50 miljoen ondertekend. De lening, met een looptijd van 30 jaar, zal ingezet worden voor de financiering van projecten gericht op de bijkomende sanering van lozingspunten, de bouw van zuiveringsinstallaties en de aanleg van strategische regenwaterleidingen om de bestaande infrastructuur te verbeteren.

Voor de EIB tekende de heer Pim Van Ballekom, Vice President en voor Aquafin tekenden de heer Marc van den Abeelen, voorzitter van de raad van bestuur en de heer Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder. De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van Peter Vermeiren, managing director Structured and Corporate Finance van Belfius Bank NV dat reeds sinds 1994 optreedt als agent van de lange termijn kredietverleners van Aquafin.

Het gaat reeds om de achtste lening van de EIB aan Aquafin sinds 1994 voor investeringen in de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur. In totaal zal de EIB Vlaanderen al voor 1,4 miljard euro in dit domein gesteund hebben.  De nieuwe overeenkomst bevestigt de goede samenwerking tussen beide partners. “Voor Aquafin is deze nieuwe financiering door de EIB van groot belang aangezien de financiële crisis het moeilijk heeft gemaakt voor bedrijven om lange termijnleningen (op 30 jaar) af te sluiten met de nationale commerciële banken. Aquafin kan via deze lening en via de financiële ondersteuning door verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen haar investeringsritme op hetzelfde peil houden als de voorbije jaren,” benadrukt Marc van den Abeelen.

Vice-president Van Ballekom: “Wij zijn tevreden dat met de financiële steun van de EIB Aquafin zijn investeringen in de watersector op middellange termijn kan vervolgen. Aan de basis van deze lening lag een audit waarbij het bedrijf gescreend werd op haar toekomstgerichtheid. Inspanningen om te anticiperen op de klimaatverandering, de technologische performantie en de innovatieve kracht waren bepalend voor het voortzetten van ons partnership. De projecten die Aquafin met de nieuwe lening kan realiseren, zullen verder bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen, met een directe impact op de Schelde en op de Noordzee.”

De EIB is uitgegroeid tot een van de grootste financiers voor projecten ter bevordering van het klimaat. De Bank is er zich van bewust dat het effectiever en goedkoper is om te anticiperen op  de gevolgen van de klimaatverandering dan noodmaatregelen te nemen. Daarom financiert ze vele projecten om zoetwatervoorraden te behouden, het duurzaam waterbeheer te bevorderen en de maritieme gebieden te beschermen. Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van meer dan 16 miljard over de afgelopen vijf jaren. Dankzij dit bedrag kan de EIB  langetermijn kwaliteitsprogramma’s ondersteunen zoals ook aangetoond wordt in zijn partnership met  Aquafin.

De inspanningen van de afgelopen 20 jaar hebben er voor gezorgd dat Vlaanderen begin september als eerste Belgische Gewest voldeed aan de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Dat houdt in dat het afvalwater uit alle agglomeraties met meer dan 2.000 inwoners gezuiverd wordt alvorens het in een waterloop terecht komt. Vandaag wordt in totaal 80 % van alle huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd, terwijl dat begin jaren ’90 slechts voor 30 % het geval was. Er komt dan ook vandaag drie tot vijf keer minder vervuiling terecht in de Vlaamse rivieren. Het effect op de biodiversiteit in de waterlopen is dan ook duidelijk zichtbaar en meetbaar. “Dat waterdieren die voorheen nauwelijks of niet meer voorkwamen in Vlaams water opnieuw en in toenemende aantallen worden waargenomen, is het beste bewijs dat het de goede kant uitgaat met de biologische waterkwaliteit,” volgens Luc Bossyns. “Wij willen nu op hetzelfde elan verder gaan om ook te beantwoorden aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die een goede waterkwaliteit nastreeft in alle beken en rivieren.”