Skip to Content

EIB investeert opnieuw 100 miljoen euro in Vlaamse waterzuivering

De Europese Investeringsbank (EIB) en het Vlaamse rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin hebben de opname van een eerste tranche van 100 miljoen euro binnen een nieuwe leningsovereenkomst van 200 miljoen euro ondertekend. Het is het eerste deel van de tiende financieringsovereenkomst sinds de oprichting van Aquafin in 1990, wat het vertrouwen bevestigt tussen beide partijen. De lening zal gebruikt worden voor de verdere uitbouw en optimalisatie van de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur.

De projecten die Aquafin uitvoert, moet het ook financieren. Het bedrijf moet dus voortdurend op zoek naar financiering, waardoor dit een kernactiviteit is. “De EIB is altijd al onze belangrijkste investeerder geweest en voorziet in ongeveer de helft van onze totale financieringsbehoefte op lange termijn, dat is vanaf het moment van oplevering van een project,” zegt Jan Goossens, algemeen directeur bij Aquafin. “De andere helft kunnen we invullen met financiering door institutionele beleggers en andere financiële instellingen. De periode waarin de projecten in uitvoering zijn, overbruggen we met korte termijnfinanciering.”

 

Klimaatgerelateerde investeringen

Pim van Ballekom, Vice-President van de EIB verantwoordelijk voor België, zei over de operatie: “De samenwerking met Aquafin gaat erg lang terug en is een duidelijk voorbeeld van waar Europese leningen grote impact kunnen hebben op lokaal niveau, vaak zonder dat veel mensen daar erg in hebben. De EIB heeft zich als doel gesteld om minstens 25% van haar leningen aan klimaat-gerelateerde projecten te geven, daarom zijn we verheugd met de hoge maatstaven die Aquafin ook op dat gebied hanteert.”

 Omdat investeringen van bedrijven een impact hebben op mens, milieu en maatschappij, hecht de EIB net als veel andere investeerders alsmaar meer belang aan de duurzaamheid van de projecten die ze steunt. In de voorbereiding van de tiende financieringsovereenkomst tussen Aquafin en de EIB lag hier dan ook meer dan ooit de klemtoon op.

 Jan Goossens: “Wij moesten aantonen dat minstens een kwart van de investeringswaarde van de projecten waarvoor we financiering vragen, een duidelijk positieve impact zal hebben op de klimaatverandering. Projecten voor de afkoppeling van hemelwater en optimalisatieprojecten die ons beter wapenen tegen de klimaatverandering, voldoen volledig aan deze voorwaarde. Projecten waarmee we enkel vuilvracht aansluiten op de waterzuivering volstaan dan weer niet, ook al dragen ze wel bij tot een beter leefmilieu. Wij hebben de analyse in het kader van deze tiende lening als een leerrijke oefening ervaren. Het heeft ons ertoe aangezet om onze projecten eens door een andere bril te bekijken.”

  

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de 28 EU-lidstaten. De EIB stelt financiering beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In 2016 zette de EIB in België voor bijna EUR 2,3 miljard aan leningen uit. Voor de financiering van waterhuishoudingsinfrastructuur in België maakte de EIB sinds 2012 al meer dan 1,5 miljard euro aan goedkope leningen beschikbaar aan onder meer Aquafin, SPGE, Hydrobru en TMVW.

 

Aquafin bouwt en beheert in opdracht van het Vlaamse Gewest de infrastructuur voor de zuivering van het afvalwater van zo’n 5 miljoen Vlamingen. Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest hiervoor een projectenprogramma op aan het bedrijf. Dat bevat ook projecten waarvan het gewest de investeringen overneemt van de gemeenten zodat de financiële druk daar verlicht. Op dit ogenblik heeft Aquafin al voor 3,5 miljard euro aan projecten opgeleverd aan het Vlaamse Gewest en heeft het nog voor 1,4 miljard euro aan projecten in portefeuille.

Contacteer ons
Sofie De Clercq groepsleider Thesaurie, Aquafin NV
Tim Smit persverantwoordelijke EIB, EIB
Sofie De Clercq groepsleider Thesaurie, Aquafin NV
Tim Smit persverantwoordelijke EIB, EIB
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar