Skip to Content

De Big Jump in Oostende: Spuikom enige Belgisch “schelpdierwater”

Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump, de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. In Oostende wordt er aan de Spuikom gesprongen.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

Unieke poel met schelpdierwater

Het water van de havengeul van Oostende is een mengsel van Noordzeewater en zoet oppervlaktewater afkomstig van het kanaal Gent-Oostende en enkele polderwaterlopen.  De duidelijke verbetering van de waterkwaliteit in het Kanaal heeft dan ook een directe impact op de waterkwaliteit van de spuikom, die momenteel als “aanvaardbaar” wordt bestempeld. Aquafin zuivert bijna al het afvalwater uit de regio Oostende op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Zandvoordestraat. Het gezuiverde water belandt er in het Kanaal. Slechte enkele kleine woonkernen moeten nog aangesloten worden op het zuiveringsnetwerk, met name Wilskerke, Bekegem en Nieuwpoort-Brugsevaart.

Voor kustbewoners en toeristen is de Spuikom een ideale plaats voor watersportrecreatie: vissen, zeilen, duiken, surfen … Sinds 2011 zijn er werken aan de gang om de Spuikom een nieuwe, aantrekkelijke ‘look’ te geven. De steigers werden vernieuwd en de oevers werden natuurvriendelijk ingericht. Dankzij de goede ligging, de weelde aan bodemleven en de visrijkdom trekt het gebied veel vogels aan. Je vindt er een aantal prachtige soorten: de brilduiker, de dodaars, de meerkoet, de fuut en de aalscholver. Bovendien vriest het water in de winter moeilijk dicht, waardoor het gebied dan ook populair is bij eenden en zaagbekken. Het water van de Spuikom draagt de bestemming ‘schelpdierwater’ en is daardoor uniek in Vlaanderen. Het Aquacultuurcentrum van Oostende gebruikt twee zones ervan als kweekparken voor schaal- en schelpdieren.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar