Skip to Content

Aquafin zuivert elke dag 2 miljard liter afvalwater

Laatste Big Jump om aandacht te vragen voor zuiver water

Vandaag vindt op 30 plaatsen in Vlaanderen de Big Jump plaats. Dit event, georganiseerd door Natuurpunt, Bond beter Leefmilieu en GoodPlanet Belgium, wil de politieke aandacht voor zuiver water hoog houden. De deaedline voor de Kaderrichtlijn Water is immers verstreken. Toch gaat het al heel water beter met de waterkwaliteit in onze beken en rivieren. Logisch, want Aquafin zuivetrt vandaag meer dan 81% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen, ofwel 2 miljard liter per dag! Bovendien wordt het water ook grondiger gezuiverd dan enkele dencennia geleden. Maar we zijn er nog niet en er wachten ons nog heel wat uitdagingen om de resterende 19% aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Dat de Big Jump de ijver voor zuiver water onder de aandacht brengt, is de reden waarom Aquafin al jaren hoofdsponsor is van het evenement.

Sinds de oprichting van Aquafin in 1990 is de zuiveringsgraad in Vlaanderen gestegen van amper 30% naar 81%. Dat betekent dat het afvalwater van 8 op de 10 Vlamingen gezuiverd wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, samen goed voor een dagelijkse vuilvracht van 2 miljard liter. De resterende 19% belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren.

Het gros van het afvalwater dat Aquafin zuivert, is afkomstig van de Vlaamse huishoudens. Een gemiddelde Vlaming verbruikt dagelijks 120 liter water. De persoonlijke hygiëne is de grootste slokop: bad, douche en WC-spoelingen zijn samen goed voor 85 liter per dag. De toiletspoelingen zorgen trouwens voor de belangrijkste vervuiling. Urine en feces bevatten hoge doses ammonium (stikstof) en fosfor, die je via het zuiveringsproces uit het afvalwater kunt halen. Hierdoor wordt algengroei in het oppervlaktewater afgeremd met meer zuurstof tot gevolg. Eind 2014 exploiteerde Aquafin 287 zuiveringsinstallaties verspreid over heel Vlaanderen. Die realiseerden vorig jaar de beste zuiveringsresultaten ooit: 99,7% voldeed aan alle opgelegde emmissienormen.

Zuiver water in onze beken en rivieren is waar de meer dan 1.000 werknemers van Aquafin elke dag aan werken. We gaan in onze zorg voor het milieu zelfs nog verder en proberen waar mogelijk een meerwaarde te creëren in het zuiveringsproces zelf. Zo produceerde Aquafin in 2014 10 miljoen m³ biogas en 11,3 miljoen kWh groene stroom. Tegelijk onderzoeken we mogelijkheden om grondstoffen te winnen uit het afvalwater. Zo loopt een pilootproject op onze RWZI Leuven waar we struviet, een afgeleide vorm van fosfor, uit het water halen. Een ander proefproject richt zich op de cellulose in het water, afkomstig van toiletpapier. OP deze manier evolueert een zuiveringsinstallatie meer en meer naar een recyclagefabriek.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar