Skip to Content

Aquafin zorgt in Heule voor belangrijke aansluiting afvalwater

Op maandag 12 mei start Aquafin met een voor de Disgracht belangrijk project in Heule. Dankzij de aanleg van een collector tussen de Kortrijksestraat en de Guido Gezellelaan zal het waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van ruim 800 inwoners bijkomend aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit nog ongezuiverd in de Disgracht. Aquafin verwacht met dit project dan ook een opmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit te kunnen realiseren.

“Een Belg verbruikt gemiddeld 120 liter water per dag”, verduidelijkt Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin. “We zullen met onze werken dus een dagelijkse vuilvracht van bijna 100.000 liter aansluiten op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke. Hiervoor zullen we in een deel van de Guido Gezellelaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Op de terreinen van het Atheneum bouwen we een ondergronds pompstation. Van daaruit verpompen we het verzamelde afvalwater richting Kortrijksestraat. Daar sluiten we de nieuwe leiding aan op de bestaande collector langs de Heulebeek.”

Ook het stadsbestuur van Kortrijk participeert in de werken. Matthew Geirnaert: “Bij de aanleg van een gescheiden stelsel, voorzien we een afzonderlijke opvang voor het regen- en het afvalwater. Het afvalwater sluiten we zoals gezegd aan op het bestaande saneringsnet. Het regenwater is in principe al proper en kan dus rechtstreeks naar de natuur geleid worden. De stad Kortrijk betaalt in dit geval de aanleg van een regenwaterleiding tussen de Guido Gezellelaan en de Disgracht over de terreinen van het KTA. Ook de bestaande inbuizing van de Disgracht zal op kosten van de stad vernieuwd worden. Waar de beek in open bedding ligt, worden de oevers verstevigd.”

Op maandag 12 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 18u00 in het dakcafé van het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.

Contacteer ons
Matthew Geirnaert Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Matthew Geirnaert Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar