Skip to Content

Aquafin zorgt in Heule voor belangrijke aansluiting afvalwater

Op maandag 12 mei start Aquafin met een voor de Disgracht belangrijk project in Heule. Dankzij de aanleg van een collector tussen de Kortrijksestraat en de Guido Gezellelaan zal het waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van ruim 800 inwoners bijkomend aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit nog ongezuiverd in de Disgracht. Aquafin verwacht met dit project dan ook een opmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit te kunnen realiseren.

“Een Belg verbruikt gemiddeld 120 liter water per dag”, verduidelijkt Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin. “We zullen met onze werken dus een dagelijkse vuilvracht van bijna 100.000 liter aansluiten op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke. Hiervoor zullen we in een deel van de Guido Gezellelaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Op de terreinen van het Atheneum bouwen we een ondergronds pompstation. Van daaruit verpompen we het verzamelde afvalwater richting Kortrijksestraat. Daar sluiten we de nieuwe leiding aan op de bestaande collector langs de Heulebeek.”

Ook het stadsbestuur van Kortrijk participeert in de werken. Matthew Geirnaert: “Bij de aanleg van een gescheiden stelsel, voorzien we een afzonderlijke opvang voor het regen- en het afvalwater. Het afvalwater sluiten we zoals gezegd aan op het bestaande saneringsnet. Het regenwater is in principe al proper en kan dus rechtstreeks naar de natuur geleid worden. De stad Kortrijk betaalt in dit geval de aanleg van een regenwaterleiding tussen de Guido Gezellelaan en de Disgracht over de terreinen van het KTA. Ook de bestaande inbuizing van de Disgracht zal op kosten van de stad vernieuwd worden. Waar de beek in open bedding ligt, worden de oevers verstevigd.”

Op maandag 12 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 18u00 in het dakcafé van het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar