Skip to Content

Aquafin verzekert heldere toekomst voor Barebeek

Al sinds 1973 wordt een deel van het huishoudelijk afvalwater van Hofstade gezuiverd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van Steppeke. Sinds die tijd is er echter heel wat veranderd. Hoewel de installatie het afvalwater van 5.500 inwoners kan verwerken, komt er vandaag een debiet toe dat overeenstemt met 12.000 inwoners. Hierdoor belandt een groot deel van het toekomende afvalwater ongezuiverd in de Barebeek. Bovendien zijn sinds 1973 de lozingsnormen verstrengd. Een grondige renovatie en uitbreiding van de installatie is dus noodzakelijk.

Op maandag 5 mei kregen de omwonenden van de installatie meer uitleg over de uitbreidingsplannen van Aquafin. Voor een volle zaal legde projectmanager Kevin Krikilion uit dat Aquafin en het gemeentebestuur niet over een nacht ijs gaan en de impact van de werkzaamheden op de buurt goed hebben overdacht. “Tijdens het openbaar onderzoek voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan was een van de voornaamste bekommernissen dat we het terrein zouden ophogen. Aangezien het in overstromingsgebied gelegen is, zou dit wateroverlast voor de buurt kunnen veroorzaken. Een terechte opmerking, die we dan ook ter harte hebben genomen. Daarom voorziet de gemeente ter compensatie een komberging ter hoogte van de Eilandstraat.”

Een andere bezorgdheid van de buurt is de verkeershinder die de werf zal veroorzaken. Ook daar heeft Aquafin goed over nagedacht. Kevin Krikilion: “We hebben de verschillende mogelijkheden besproken met het gemeentebestuur. De beste oplossing bestaat uit een tijdelijke werfweg vanuit de bocht in de Private Weg. Omwille van de verkeersveiligheid zal gedurende de werkzaamheden de weg net voorbij de bocht afgesloten worden, zodat enkel nog fietsers en voetgangers van en naar Steppeke toegelaten zijn.” De aanwezigen op de infoavond waren duidelijk ook bezorgd over mogelijke filevorming van werfverkeer in de Private Weg. Aquafin en het gemeentebestuur zullen dit risico ter plaatse verder onderzoeken en indien nodig gepaste maatregelen nemen.

Wat betreft de hinder die de nieuwe installatie voor de buurt zal veroorzaken, kon Krikilion de aanwezigen gerust stellen. “Bijkomende geur- of geluidshinder hoeven ze alleszins niet te vrezen. We zullen de kritische installatieonderdelen zo ver mogelijk van de bebouwing plaatsen en deze bovendien overkappen. De potentieel geurkritische onderdelen zullen we voorzien van een afzuigsysteem met biofilter.” Ook voor de visuele hinder die de grotere installatie kan veroorzaken, heeft Aquafin een oplossing. “De grootste constructies worden grotendeels ingegraven, waardoor slechts een meter boven het nieuwe maaiveldpeil uitsteekt, weliswaar exclusief de leuningen. Bovendien planten we rond de installatie een dicht landschapseigen groenscherm van 11 tot 17m breed, bestaande uit wilgen, essen, riet, hagen en bosgoed. Op vraag van de bewoners bekijken we nog de mogelijkheid om ineens volwassen planten te plaatsen.”

Tot slot roept Aquafin nog op om tijdens de werken een buurtvertegenwoordiger af te vaardigen op de werfvergadering. Kevin Krikilion: “Deze kan dan de vragen van de buurt groeperen en deze bespreken op de vergadering. Zo heeft zowel de buurt als Aquafin een vast aanspreekpunt in de wijk.”

Als de verdere procedure vlot verloopt, zullen de renovatiewerken aanvangen medio 2015. Het globale project zal een kleine twee jaar in beslag nemen. Deze termijn omvat zowel de bouwkundige als de elektromechanische werken. De tijdelijke hinder voor de omgeving zal beperkt blijven tot maximum 1,5 jaar. Tegen het voorjaar van 2017 wil Aquafin opnieuw een zuivere Barebeek.

Contacteer ons
Catherine De Raedt bekkenverantwoordelijke Dijlebekken
Kevin krikilion projectmanager, Aquafin
Catherine De Raedt bekkenverantwoordelijke Dijlebekken
Kevin krikilion projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar