Skip to Content

Aquafin verhoogt capaciteit rioolwaterzuiveringsinstallatie Diest

Al sinds 1997 wordt er ter hoogte van de Fabriekstraat, tussen de Demer en de spoorlijn Hasselt-Antwerpen, afvalwater van Diest gezuiverd vooraleer het in de Demer belandt. Sindsdien is het stedelijk en bovengemeentelijk rioolstelsel sterk uitgebreid. Bovendien zijn ook de lozingsnormen strenger geworden. Daarom is Aquafin gestart met de uitbreiding van de capaciteit van zijn rioolwaterzuiveringsinstallatie.

“Al van bij de bouw van de zuiveringsinstallatie in 1996, hield Aquafin rekening met een toekomstige uitbreiding” vertelt Vincent Nuytemans, adviseur Communicatie bij Aquafin. “Op dat moment waren weliswaar enkel de stadskern van Diest en de dorpskern van deelgemeente Webbekom aangesloten, maar we wisten natuurlijk dat het daar niet bij zou blijven. In het daaropvolgende decennium hebben zowel het stadsbestuur als Aquafin nog hard gewerkt, zodat de  maximumcapaciteit van de eerste fase van de installatie werd bereikt, namelijk 13.500 aangesloten inwoners. Onder andere grote delen van Molenstede en Assent zijn intussen mee aangesloten.”

De reeds geleverde inspanningen lonen. De Prati-index, die een indicatie geeft van de zuurstofgraad in het water, geeft voor de Demer een opmerkelijk stijgende lijn weer sinds de opstart van de waterzuiveringsinstallatie in 1997. Dankzij de verhoogde zuurstofgraad zit er ook meer vis in de Demer. Bij recent onderzoek werden gevoelige soorten zoals het bermpje en de riviergrondel teruggevonden.  Vorig jaar is het stadsbestuur samen met de Vlaamse Milieumaatschappij gestart met een prestigieus project om de Demer terug open te leggen in de binnenstad. Ook daarvoor is een goede waterkwaliteit onontbeerlijk.

Er is echter geen tijd om op de lauweren te rusten. In 2009 gaf het Vlaamse Gewest aan Aquafin de opdracht om de zuiveringsinstallatie uit te breiden. Niet alleen om de nog steeds groeiende vuilvracht te kunnen verwerken, maar ook om te kunnen blijven voldoen aan de intussen strenger geworden normen. Vincent Nuytemans: “Na de uitbreiding zal de installatie het afvalwater van 24.000 inwoners kunnen verwerken. En dat is nodig ook, want binnen enkele jaren moet, op basis van reeds opgedragen OP en GIP-projecten, de rioleringsgraad 78% en de zuiveringsgraad 76% bedragen. De resterende 20% die nodig is om tegen 2027 te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water, is voornamelijk te vinden in de uitbouw van de gemeentelijke rioleringen, met name in Molenstede en Schaffen. Ook in Bekkevoort is er nog aardig wat werk.”

De uitbreidingswerken van de installatie zijn officieel gestart op 21 oktober 2013 en worden uitgevoerd door de THV DCA – Smet GWT. Het kostenplaatje bedraagt ongeveer 2,7 miljoen euro. Tijdens de werkzaamheden blijven de geldende effluentnormen van kracht en mag de werking van de installatie dus niet in het gedrang komen. Na de uitbreiding zal er 1.543m³/u biologisch behandeld kunnen worden in het nieuwe beluchtingsbekken. Beluchting is nodig om onder ander stikstof en fosfor uit het water te halen. Het einde van de werken, inclusief testfase, is voorzien eind april 2015.

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar