Skip to Content

Aquafin verbetert waterkwaliteit Bellebeek

Het gaat goed met de waterkwaliteit van de Bellebeek. De Prati-index, die gebruikt wordt om de fysiochemische en biologische waterkwaliteit te bepalen, bestempelt de waterloop als van “zeer goede kwaliteit”. Toch kan het nog beter, zo vindt het Vlaamse Gewest. In 2009 gaf het aan Aquafin de opdracht om het afvalwater afkomstig van de Tuitenberg in Lennik en de Heidestraat in Roosdaal aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt al dit afvalwater via de Hunselbeek nog ongezuiverd in de Bellebeek. Het project staat na enkele jaren studie nu in de startblokken.

“Het startschot wordt gegeven op 5 mei” weet Thierry Adriaensens, projectmanager van Aquafin. “Dan starten we met de aanleg van een nieuwe riolering in de Heidestraat. Deze werken duren tot november. Na het bouwverlof, dus ergens midden augustus, zal onze aannemer starten met de onderdoorpersing van de steenweg, zodat het doorgaand verkeer op de steenweg zo weinig mogelijk gehinderd wordt. Het is de bedoeling om tegen de kerstvakantie alles klaar te hebben op de afwerking van de wegenis na, want de toplaag asfalt kunnen we niet aanleggen in de winter.”

De nieuwe riolering zal enkel het afvalwater opvangen. Voor het regenwater komt er een aparte leiding. Plaatselijk worden voor de afvoer van het regenwater extra grachten voorzien of bestaande grachten uitgediept. Ook aan de omwonenden wordt gevraagd het regenwater af te koppelen van de riolering. Thierry Adriaensens: “Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op dinsdag 1 april organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19u30 in het gemeentehuis, Brusselstraat 15 in 1760 Roosdaal. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar