Skip to Content

Aquafin steunt Protos bij bouw slibverwering in Madagaskar

Op sanitatie rust nog een zwaar taboe in Madagaskar. Toch is het meer dan noodzakelijk om sterfte ten gevolge van gebrek aan hygiëne terug te dringen. Aquafin verleent zowel financiële steun als advies voor de bouw van een installatie in Tamatave die het slib van latrines hygiënisch verwerkt.

Hoewel het werkterrein van Aquafin Vlaanderen is, zijn we ook begaan met het milieu en de maatschappelijke problemen van het Zuiden. Daarom steunen we een aantal projecten van ngo's en vzw's die te maken hebben met water en sanitatie. Met Protos hebben we momenteel een langlopende samenwerking rond gelijkaardige projecten in Madagaskar en Mali. In Tamatave, de tweede grootste stad van Madagaskar, zijn er zo goed als geen riolen. Wel zijn er overal latrines, voorzien van een septische put. Voor de komst van Protos werd de inhoud van de septische putten gedumpt in een put die werd afgedekt met grond of bladeren. Bij de eerstvolgende cycloon echter liep de stad onder water en kwam ook het slib weer bovendrijven. Een allesbehalve hygiënische en gezonde situatie. Met de steun van Aquafin bouwde Protos een slibverwerkingsinstallatie waar het slib hygiënisch wordt verwerkt en nadien kan gebruikt worden als meststof in de landbouw. De installatie is vergelijkbaar met een rietveld waarbij het slib op het rietveld wordt gedeponeerd. De wortels van het riet groeien in het slib en zorgen voor stabilisatie en gedeeltelijke afbraak. Door het slib lang (meer dan een jaar) op het rietveld te houden, sterven ook de pathogenen af en kan het gebruikt worden in de landbouw.

Twee Aquafin-medewerkers werkten in hun vrije tijd mee aan dit project door advies te verlenen. Momenteel zijn ze ter plaatse om opleiding te geven rond slibverwerking.

Slibverwerkingsinstallatie Toamasina: http://www.protos.ngo/nl/nieuws/eurekaka-protos-bouwde-slibverwerkingsstation-toamasina

Facebookpagina bouw installatie Tamatave:  https://www.facebook.com/Tamatave-construction-dune-station-de-traitement-des-boues-de-vidange-1677793752506052/

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar