Skip to Content

Aquafin stelt rioleringsprojecten in Ledegem voor

Om de kwaliteit van de Ledegemse waterlopen verder te verbeteren, heeft het Vlaamse Gewest aan Aquafin de opdracht gegeven een aantal projecten uit te voeren met als doel extra inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Momenteel liggen er twee projecten op de ontwerptafel, die Aquafin graag voorstelt aan de omwonenden. Op maandag 8 april organiseert het waterzuiveringsbedrijf samen met de gemeente een infoavond over de geplande werken in de Papestraat en de Gullegemsestraat.

“Voor beide projecten heeft het Vlaamse Gewest onlangs haar principieel akkoord gegeven op het ontwerp” zegt David Bauwens, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we nu kunnen starten met het detailontwerp. Zoals het er nu uitziet, zal het project in de Papestraat grotendeels door de velden lopen, richting Heulebeek. Er komt een gescheiden riolering, wat betekent dat het regenwater niet meer welkom is in de riolering maar opgevangen zal worden in de geherprofileerde grachten. Ook in de Gullegemsestraat komt een gescheiden stelsel, maar daar bestaat het uit twee afzonderlijke buizen in de grond. In tegenstelling tot de Papestraat zal er in de Gullegemsestraat voornamelijk in de openbare weg gewerkt worden.”

Hoewel de werken pas tegen de zomer van 2014 zullen starten, vindt Aquafin het belangrijk de omwonenden nu reeds te betrekken in het overleg. David Bauwens: “De eigenaars van de woningen langs het tracé zal namelijk gevraagd worden om ook op hun terrein het regenwater af te koppelen van de riolering. Waar mogelijk wordt dit best hergebruikt. Lokale infiltratie of buffering vormen de volgende alternatieven. Slechts als deze opties niet mogelijk zijn, kan het aangesloten worden op het openbaar regenwaterstelsel. De bewoners zullen in de aanloop van het project bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis zal adviseren over de nodige werken.”

De infoavond over beide projecten zal doorgaan op maandag 8 april 2013 om 19u30 in het gemeentehuis van Ledegem (Rollegemstraat 132).

Contacteer ons
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar