Skip to Content

Aquafin start rioleringswerken in Galmaarden en Herne

In november start Aquafin met rioleringswerken in de gemeente Galmaarden en Herne. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van een aantal gezinnen dat nog niet aangesloten is op het rioleringsstelsel, aansluiten op de bestaande collector in de Vollezelestraat. Van daaruit wordt het afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie in Galmaarden.

Matthias De Backer, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “Momenteel komt een deel van het afvalwater nog in het grachtenstelsel terecht. Daarom voorziet Aquafin in de aanleg van een gescheiden stelsel in de Hollestraat. We gaan ook de grachten in de Hollestraat herprofileren en enkele bijkomende grachten aanleggen. Tot slot wordt in de Holleweg een pompstation gebouwd om het afvalwater van een lager naar een hoger gelegen punt op te pompen.”

Na de werken zal het afvalwater van ongeveer 60 mensen bijkomend opgevangen en gezuiverd worden. In de toekomst zal dit nieuwe stelsel zelfs 360 inwoners kunnen aansluiten op de zuiveringsinstallatie.

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op 14 september 2015 om 20.00u in zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Galmaarden.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar