Skip to Content

Aquafin start in april met rioleringswerken in de Rechtstraat

Met dit project wil Aquafin het afvalwater van 700 inwoners uit de Rechtstraat aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Moerbeke. Nu komt het afvalwater nog ongezuiverd in de Zuidlede terecht. 

Om dit te realiseren zal Aquafin over het volledige tracé van de werken nieuwe vuilwaterleidingen en regenwaterleidingen aanleggen. Twee pompstations zullen het vuilwater via de bestaande rioleringsinfrastructuur van Eksaarde verpompen richting RWZI van Moerbeke. Ook worden een aantal aanpassingswerken aan grachten uitgevoerd die het regenwater afvoeren naar de poldergemalen. Tot slot wordt de wegenis heraangelegd.

In opdracht van de Stad Lokeren zal de aannemer ook het rioleringsstelsel van de private percelen langsheen het tracé omvormen tot een gescheiden rioleringsstelsel.

De rioleringswerken starten op maandag 13 april en zullen vermoedelijk tot het zomerbouwverlof van 2016 duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op donderdag 5 maart 2015 om 19u30 in ’t Moleken, Rechtstraat 326 in Eksaarde. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar