Aquafin plant rioleringswerken in Sint-Gillis-Waas

Vrijdag 22 januari 2016 — Aquafin bereidt momenteel in samenspraak met de gemeente rioleringswerken voor in Sint-Gillis-Waas. Op dinsdagavond 26 januari 2016 om 20u zullen de betrokken projectpartners deze werken toelichten op een informatieavond die doorgaat in de raadzaal van het gemeentehuis.

Projectmanager Ilka Van Geel (Aquafin) schetst alvast de werkzaamheden: “In de Nieuwstraat komt er een nieuwe verzamelriool voor de opvang en het transport van afvalwater. Daarnaast wordt ook een aparte leiding voorzien voor de opvang en het transport van niet vervuild hemelwater, een zogenaamde RWA-leiding (regenweerafvoer). Ook de bovenbouw van de Nieuwstraat zal met deze werken ineens volledig vernieuwd worden. Aquafin werkt hiervoor nauw samen met de gemeente. Het betreft immers een gezamenlijk project: Aquafin staat in voor het deel tussen de Kerkstraat en de Blokstraatbeek, de gemeente is opdrachtgever voor het stuk tussen Blokstraatbeek en de Blokstraat.”

Door het herprofileren van de bestaande grachten in het akkerland (in het zuiden en westen van het centrum van Sint-Gillis-Waas) wordt via dit project de Dorpsbeek ook afgekoppeld van de gemengde riolering in de Gaverstraat. “Met de aanleg van een nieuwe RWA-leiding in de Nieuwstraat kan ook het wachtbekken ter hoogte van Tweehagen van de gemengde riolering in de Kerkstraat afgekoppeld worden. Er komt dus een volledig afzonderlijke afvoer voor enerzijds afvalwater en anderzijds hemelwater. Met dit project wordt zo een volledig gescheiden rioleringsstelsel gecreëerd,” legt de projectmanager uit.

De uitvoering van het rioleringsproject heeft o.a. als doel de overstortfrequentie op de Blokstraatbeek sterk te doen dalen. “Zulke overstort treedt op wanneer het rioleringsstelsel het totale afvalwaterdebiet niet kan verwerken”, verduidelijkt projectmanager Van Geel. “Via een nooduitlaat in de rioleringsbuis kan het afvalwater dan naar een waterloop afgevoerd worden. Dit willen we uiteraard zoveel als mogelijk vermijden, vermits er op die manier ongezuiverd afvalwater in de natuur terechtkomt. Het project zal vooral een hydrologische impact hebben op het afwaartse stelsel, de afwaartse overstorten en de waterkwaliteit van de reeds sterk verbeterde Blokstraatbeek”.

Wanneer de werken precies van start zullen gaan, is momenteel nog niet geweten. “Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is”, verklaart projectmanager Ilka Van Geel. “De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen dus op korte termijn worden aangevraagd”. De werken zelf zullen dan ook pas ten vroegste binnen 1 à 2 jaar worden uitgevoerd.

In de Nieuwstraat, een deel van de Gaverstraat en een deel van de Doornstraat dienen de bewoners ook afkoppelingswerken uit te (laten) voeren op privéterrein. Om deze werken te begeleiden werd een afkoppelingsdeskundige aangesteld. Op de informatieavond zal deze afkoppelingsdeskundige verdere toelichting geven bij de werken die op privaat domein dienen uitgevoerd te worden.