Skip to Content

Aquafin plant rioleringswerken in Sint-Gillis-Waas

Aquafin bereidt momenteel in samenspraak met de gemeente rioleringswerken voor in Sint-Gillis-Waas. Op dinsdagavond 26 januari 2016 om 20u zullen de betrokken projectpartners deze werken toelichten op een informatieavond die doorgaat in de raadzaal van het gemeentehuis.

Projectmanager Ilka Van Geel (Aquafin) schetst alvast de werkzaamheden: “In de Nieuwstraat komt er een nieuwe verzamelriool voor de opvang en het transport van afvalwater. Daarnaast wordt ook een aparte leiding voorzien voor de opvang en het transport van niet vervuild hemelwater, een zogenaamde RWA-leiding (regenweerafvoer). Ook de bovenbouw van de Nieuwstraat zal met deze werken ineens volledig vernieuwd worden. Aquafin werkt hiervoor nauw samen met de gemeente. Het betreft immers een gezamenlijk project: Aquafin staat in voor het deel tussen de Kerkstraat en de Blokstraatbeek, de gemeente is opdrachtgever voor het stuk tussen Blokstraatbeek en de Blokstraat.”

Door het herprofileren van de bestaande grachten in het akkerland (in het zuiden en westen van het centrum van Sint-Gillis-Waas) wordt via dit project de Dorpsbeek ook afgekoppeld van de gemengde riolering in de Gaverstraat. “Met de aanleg van een nieuwe RWA-leiding in de Nieuwstraat kan ook het wachtbekken ter hoogte van Tweehagen van de gemengde riolering in de Kerkstraat afgekoppeld worden. Er komt dus een volledig afzonderlijke afvoer voor enerzijds afvalwater en anderzijds hemelwater. Met dit project wordt zo een volledig gescheiden rioleringsstelsel gecreëerd,” legt de projectmanager uit.

De uitvoering van het rioleringsproject heeft o.a. als doel de overstortfrequentie op de Blokstraatbeek sterk te doen dalen. “Zulke overstort treedt op wanneer het rioleringsstelsel het totale afvalwaterdebiet niet kan verwerken”, verduidelijkt projectmanager Van Geel. “Via een nooduitlaat in de rioleringsbuis kan het afvalwater dan naar een waterloop afgevoerd worden. Dit willen we uiteraard zoveel als mogelijk vermijden, vermits er op die manier ongezuiverd afvalwater in de natuur terechtkomt. Het project zal vooral een hydrologische impact hebben op het afwaartse stelsel, de afwaartse overstorten en de waterkwaliteit van de reeds sterk verbeterde Blokstraatbeek”.

Wanneer de werken precies van start zullen gaan, is momenteel nog niet geweten. “Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is”, verklaart projectmanager Ilka Van Geel. “De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen dus op korte termijn worden aangevraagd”. De werken zelf zullen dan ook pas ten vroegste binnen 1 à 2 jaar worden uitgevoerd.

In de Nieuwstraat, een deel van de Gaverstraat en een deel van de Doornstraat dienen de bewoners ook afkoppelingswerken uit te (laten) voeren op privéterrein. Om deze werken te begeleiden werd een afkoppelingsdeskundige aangesteld. Op de informatieavond zal deze afkoppelingsdeskundige verdere toelichting geven bij de werken die op privaat domein dienen uitgevoerd te worden.

Contacteer ons
Ilka Van Geel
Nico Van Gestel Aquafin
Ilka Van Geel
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar