Skip to Content

Aquafin legt gescheiden rioleringsstelsel voor propere Vondelbeek

Met deze werken wil het Aquafin het afvalwater van 321 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Vondelbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Dendermonde. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

De werken worden uitgevoerd door Aquafin, TMVW en de gemeente Lebbeke. Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Fochelstraat vanaf het kruispunt Opwijksestraat-Fochelstraat tot aan de spoorweg. TMVW legt een gescheiden stelsel aan in de Opwijksestraat (vanaf Lange Minnestraat tot Opwijksestraat 182) en in de Hogeweg (vanaf de Beekveldstraat tot de Langestraat). De gemeente Lebbeke ten slotte zal over het gehele project instaan voor de verfraaiing van de wegenis.

“Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Nils Van den Broeck. “Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de ingebuisde gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op dinsdag 23 september 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 20u in CC De Biekorf, Stationsstraat 23 in Lebbeke. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar