Skip to Content

Aquafin legt gescheiden rioleringsstelsel voor propere Leibeek

Aquafin gaat in 2016 rioleringswerken uitvoeren in Bierbeek en Lubbeek. Met deze werken wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van 1080 inwoners uit Bierbeek en Lubbeek, dat nu nog ongezuiverd in de Leibeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Marc Van Kerckhoven, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bierbeek. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

Aquafin zal in de Ganzendries vanaf het kruispunt met de Sint Barbaradreef en zo verder in de Pellenbergstraat tot aan de Tiensesteenweg een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen. Langsheen de Pellenbergstraat komt er een bufferbekken. Ook in de Tiensesteenweg zal in de berm tussen het kruispunt met de Pellenbergstraat en de Larestraat een gescheiden stelsel aangelegd worden.

“Langsheen de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt een pompstation gebouwd”, vertelt Van Kerckhoven. Van hieruit wordt het water via een persleiding langsheen de Varenberg aangesloten op de nieuwe riolering in de Ganzendries.

Samen met de werken van Aquafin zullen de gemeenten Bierbeek en Lubbeek langsheen de Ganzendries en de Pellenbergstraat nieuwe fietspaden aanleggen.

Op woensdag 17 september organiseren de projectpartners een eerste infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in de refter van de Gemeentelijke Basisschool, Kerkplein 2 in Pellenberg.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar