Skip to Content

Aquafin gaat werken uitvoeren in Liedekerke

Aquafin en de gemeente Liederkerke bereiden momenteel het project “afkoppeling Monnikveld” voor. Met deze werken wil Aquafin het afspoelend regenwater van de velden achter Monnikveld afkoppelen van het rioleringsstelsel en aansluiten op de Kruisbeek. Dit water belandt nu nog in de collector in de Gravenbosstraat.

Gertjan Winten, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “We gaan een nieuwe gracht aanleggen vanaf het geultje aan de hoogspanningsmast parallel aan de Begonialaan tot aan de bestaande poelen achter het kerkhof. Om te vermijden dat de piekdebieten te hoog oplopen, zal er afwaarts een bufferbekken worden aangelegd. Daarnaast zal de gemeente ook maatregelen treffen om de erosie aan te pakken.”

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden binnenkort aangevraagd.

Op woensdag 17 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.00u in de Raadzaal van het gemeentehuis, Opperstraat 31 in Liedekerke. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar