Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Tielt-Winge

De gemeente Tielt-Winge gaat samen met Infrax en Aquafin rioleringswerken uitvoeren met als doel de waterkwaliteit van de Tieltse Motte te verbeteren. Het afvalwater dat momenteel in de beken en grachten in en rond het centrum van Tielt-Winge belandt, zal opgevangen en aangesloten worden op het rioleringsnet. Hiervoor zullen in een aantal straten werken uitgevoerd worden.

Vicky Hendrickx, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Aquafin plant rioleringswerken in de Sint-Annastraat (vanaf kruispunt met Walenbosstraat tot aan Rillaarseweg); in de Rillaarseweg (tussen kruispunt Sint-Annastraat en Kruisstraat en tussen kruispunt met Stekstraat en kruispunt met Boekhoutstraat) en ook in het veld vanaf Rillaarseweg tot aan en in de Ralisweg. Infrax op zijn beurt voorziet een nieuwe riolering in de Walenbosstraat.”

De omwonenden zullen het regenwater moeten afkoppelen van de afvalwaterleiding. Het afvalwater wordt aangesloten op de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Rillaarseweg. Het regenwater wordt aangesloten op het bestaande grachten- of rioleringsstelsel. Op verschillende plaatsen wordt ook het regenwaterstelsel vernieuwd. Aangezien de Provincie Dienst Waterlopen ook oplegt dat het verzamelde regenwater gebufferd moet worden, wordt zowel in de Sint-Annastraat als aan de Rillaarseweg een bufferbekken aangelegd.

Het technisch plan is door het Vlaamse Gewest goedgekeurd en de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen voor dit project werden aangevraagd. Vermoedelijk zullen de werken voorjaar/midden 2015 starten.

Op dinsdag 14 oktober organiseren de projectpartners en de gemeente een infoavond voor de omwonenden. Hier krijgen ze meer info over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie van het project. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar