Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Huldenberg

Aquafin en de gemeente Huldenberg bereiden momenteel het project “aansluiting Veeweidestraat” voor. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 635 inwoners bijkomend verzamelen en zuiveren vooraleer het geloosd wordt in de Dijle.

Wim Berghmans, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “We gaan werken in de Veeweidestraat en de Florivalstraat tussen de Burgemeesterstraat en de Langeheidestraat. Er wordt voorzien in de aanleg van een collector voor de opvang en transport van het vuile water en een ondergronds pompstation om het vuile water op te pompen richting Burgemeesterstraat. Voor het transport van het niet vervuilde hemelwater wordt een regenwaterleiding en grachten aangelegd. De gemeente Huldenberg maakt van de werken gebruik om fietspaden aan te leggen in de Veeweidestraat.”

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn in aanvraag. De werken zelf zullen normaal in het najaar van 2015 starten.

Op donderdag 13 november organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 in Huldenberg. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar