Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Horpmaal

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in Horpmaal, een deelgemeente van Heers. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 630 inwoners dat nu nog ongezuiverd in de Molenbeek belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoepertingen.

Anneleen Pirard, projectmanager bij Aquafin licht de werken toe: “We gaan een verzamelriool aanleggen die vertrekt in de Dumontlaan en vanaf de kruising met de Molenbeek het tracé van de Molenbeek volgt en vervolgens via de Horpmaalstraat en Donkerstraat aansluit op het nieuw te bouwen pompstation op het einde van de Jacobslaan. Vanaf dit centraal punt wordt het afvalwater dan via een persleiding aangesloten op de nog aan te leggen verzamelriool in de Wijngaardstraat. Naast de nieuwe afvalwaterleiding, wordt in een deel van de Dumontlaan, de Horpmaalstraat, de Jacobslaan en een deel van de Wijngaardstraat ook een regenwaterafvoerleiding voorzien. Zo wordt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. De gemeente Heers voorziet naast de rioleringswerken ook de aanleg van nieuwe stoepen langs het volledige project.”

Momenteel worden de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk pas binnen een tot twee jaar starten. Op donderdag 12 mei 2016 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. Deze infoavond gaat door om 19.30u in Buurthuis Horpmaal, Cartuyvelstraat in Heers.

Contacteer ons
Anneleen Pirard Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Anneleen Pirard Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar