Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Diksmuide

Aquafin gaat in samenwerking met Infrax en de stad Diksmuide infrastructuurwerken uitvoeren in de Rijkswachterstraat, Pluimstraat, Woumenweg (gedeeltelijk) en Cardijnlaan. Met dit project wil Aquafin het regenwater afkoppelen van de vuilwaterleiding zodat het niet langer op de RWZI van Woumen terechtkomt.

Johan Van Reybrouck, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “Aquafin zorgt voor de aanleg van een afvalwatercollector in de Cardijnlaan, Woumenweg (tussen de Pluimstraat en de Cardijnlaan), Pluimstraat (tussen de Woumenweg en de Rijkswachterstraat) en in de Rijkswachterstraat. Ook zullen we verschillende overstortconstructies bouwen langs het tracé van de nieuwe afvalwatercollector. Infrax legt een gescheiden stelsel aan in de Pluimstraat en een afvalwaterleiding in de Woumenweg (tussen Pluimstraat en de Nijverheidsstraat). Daarnaast bouwt ze een overstortconstructie in de Cardijnlaan. De stad Diksmuide tot slot maakt van de werken gebruik om de voetpaden langsheen de Rijkswachterstraat te vernieuwen.” 

De werken starten half februari en zullen ongeveer 18 maanden duren. Het einde is voorzien rond de herfst van 2016. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Op maandag 2 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de geplande werken. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in CC Kruispunt, Mario Doolaeghestraat 2 in Diksmuide. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar