Skip to Content

Aquafin gaat rioleringswerken uitvoeren in Betekom

Aquafin, de gemeente Begijnendijk en Infrax bereiden momenteel een project voor in de dorpskern van Betekom. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 150 inwoners dat nu nog grotendeels in de Grote Laak terecht komt, aansluiten op het rioleringsstelsel. De gemeente Begijnendijk wil met deze werken ook de bovenbouw van het dorp aanpakken.

Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “In de Gelroodsesteenweg (vanaf Grote Laak tot de rotonde), het Corn. Vissenaekensplein en de straten rond de kerk wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Door deze werken wordt het afvalwater voortaan gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. Het propere regenwater wordt aangesloten op een nieuwe collector (verzamelriool) en vervolgens via een bufferbekken geloosd in de Grote Laak.”

Naast de rioleringswerken van Aquafin, zal Infrax lokaal gemeentelijke rioleringswerken uitvoeren in de St.-Laurentiusstraat, Pastorijstraat, Werchtersesteenweg en een deel van de P. Scharpélaan.

De gemeente Begijnendijk maakt van de rioleringswerken gebruik om ook de dorpskern herin te richten. Het ontwerp van de nieuwe bovenbouw zal toegelicht worden tijdens de infoavond.

Het technisch plan voor dit project is goedgekeurd door het Vlaamse Gewest. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn in aanvraag. De werken zelf zullen ten vroegste eind 2015 starten.

Op woensdag 14 januari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de gemeentelijke basisschool De Klimroos, P. Scharpélaan 47 te Begijnendijk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Thomas Egaña projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Thomas Egaña projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar