Skip to Content

Aquafin en gemeente Zele starten grootschalige rioleringswerken

In maart start Aquafin in samenwerking met de gemeente Zele grootschalige rioleringswerken. Met de uitvoering van het project “Verbindingsriolering Avermaat” wil de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Oostveergote belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 600 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zele. Aquafin en de betrokken partners organiseren op donderdag 4 februari om 20h in de raadzaal van de gemeente Zele een infovergadering voor de omwonenden om de werken verder toe te lichten.

Ilka Van Geel, projectmanager bij Aquafin vat alvast samen wat de rioleringswerken inhouden: “Aquafin zal het afvalwater van een deel van de Vaartstraat en van Avermaat verzamelen en aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zele. De huidige lozingspunten op de waterlopen worden dus afgekoppeld. In deze straten zal Aquafin een aparte afvoer voor enerzijds afvalwater en anderzijds regenwater realiseren. Op die manier wordt dus een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.”

Op het tracé van de vuilwaterafvoer zal Aquafin in totaal drie pompstations bouwen. “Zo’n pompstation dient om het afvalwater van een lager gelegen punt via een persleiding op te pompen naar een hoger gelegen locatie”, legt projectmanager Van Geel uit. “Na uitvoering van de collectorwerken moeten alle woningen aangesloten zijn op de nieuw aangelegde riolen. Het is dan bij wet verboden om nog afvalwater te lozen op waterlopen of langsgrachten.”

Naast Aquafin zal ook de gemeente Zele een deel van de rioleringswerken op zich nemen. Projectmanager Van Geel verduidelijkt: “Het gemeentelijk dossier omvat het inzamelen van het afvalwater van Meerskant, Rijkenhoek, Vaartstraat en het zuidelijk deel van de Scheldestraat, waar ook een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Omdat het vuilwater niet volledig gravitair afgevoerd kan worden, dient op vier plaatsen van het traject een opvoergemaal geplaatst worden. Zo’n opvoergemaal zorgt ervoor dat water wordt opgepompt van een lager gelegen riolering naar een hoger gelegen riolering, om van daaruit weer verder gravitair afgevoerd te worden. In alle straten waar een nieuw rioleringsstelsel wordt aangelegd, wordt de weg ook volledig vernieuwd.”

De werken starten op dinsdag 1 maart 2016 en zullen in totaal ongeveer 30 maanden duren. De aannemer zal in verschillende fasen werken om zo de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Aquafin
Nico Van Gestel Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar