Skip to Content

Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Holsbeek verder uit

Op 17 maart start Aquafin in Holsbeek met de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector, die het afvalwater van 1.200 inwoners bijkomend zal aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Deze investering is een belangrijke schakel om de waterkwaliteit van de hele regio te verbeteren, want op termijn zal via deze buis ook het afvalwater afkomstig van Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode getransporteerd worden.

“De werken in Holsbeek-centrum situeren zich eigenlijk ten noorden van de dorpskern”, verduidelijkt Joan Deckers, projectmanager van Aquafin. “We leggen namelijk een nieuwe collector aan tussen de Steenweg op Holsbeek ten noorden van de E314 en de Smisstraat. Aan de carpoolparking langs de autosnelweg zullen we ook een pompstation bouwen, om het verzamelde afvalwater naar het bestaande rioleringsstelsel te pompen. De gemeente Holsbeek maakt van de gelegenheid gebruik om rioleringswerken uit te voeren in de zijstraat van de Wingeweg, de Smisstraat en de Tornooistraat. Die twee laatste krijgen daarna een nieuw wegdek.”

Bij de rioleringswerken krijgt de scheiding van regen- en afvalwater bijzondere aandacht. Joan Deckers: “Het afvalwater voeren we naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rotselaar. Het propere regenwater leiden we rechtstreeks naar de natuur. We vragen ook aan de bewoners langs het tracé om het regenwater af te koppelen van de riolering. Waar mogelijk kan dit best ter plaatse blijven voor hergebruik, infiltratie of buffering.  Lukt dat niet, dan is aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel toegelaten. Hoewel de afkoppelingen ten laste zijn van de eigenaars, voorziet de gemeente wel een tussenkomst. Bovendien kan elke bewoner een gratis afkoppelingsstudie laten opmaken.”

Op 10 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie. Deze zal doorgaan om 20 uur in het gemeentehuis, Dutselstraat 15 in Holsbeek.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar