Skip to Content

Aquafin bereidt rioleringswerken voor in Zarren

Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Zarrenstraat in Zarren. Met dit project wil het waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van ongeveer 400 inwoners uit Zarren bijkomend aansluiten op het rioleringsnet.

Steven Devoldere, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “We zullen in de Zarrenstraat vanaf het kruispunt met de Staatsbaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen tot het einde van de bebouwing. Het afvalwater wordt aangesloten op het bestaande pompstation in de Zarrenstraat ter hoogte van het verkeerseiland. Vandaar wordt het verder afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Kortemark. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe dit het best gebeurt.

Het technisch plan voor dit project is door het Vlaamse Gewest goedgekeurd en de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. Vermoedelijk zullen de werken midden 2015 starten.

Op donderdag 16 oktober organiseren de projectpartners en de gemeente Kortemark een infoavond voor de omwonenden. Hier krijgen ze meer info over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie van het project. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in zaal OC Albatros, Standenstraat 25a in Zarren.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar