Skip to Content
Aanpassingswerken rioleringsinfrastructuur in functie van uitbreiding Royerssluis gestart

Aanpassingswerken rioleringsinfrastructuur in functie van uitbreiding Royerssluis gestart

Vanmorgen heeft water-link i.s.m. Aquafin het officiële startschot gegeven voor de grootschalige aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur van stad Antwerpen grenzend aan het Havengebied. Die zijn nodig in het kader van de toekomstige renovatie van de Royerssluis, die verlengd en verbreed zal worden. “De renovatie van de Royersluis is een uiterst belangrijke investering om het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer van de haven nog verder te doen stijgen. Met de aankomende wegenwerken in en rond Antwerpen zal de binnenvaart immers van onschatbare waarde zijn voor het bereikbaar houden van onze stad en haven”, stelt schepen van de haven Annick De Ridder.

Het huidige pompstation Royersluis, dat momenteel in de toekomstige uitbreidingszone van de sluis ligt, wordt afgebroken en er wordt een nieuw afvalwaterpompstation gebouwd aan de Mexicostraat. Ook het pompstation ter hoogte van de Siberiastraat wordt vervangen door een nieuw vijzelgemaal aan de Droogdokken. Om het afvalwater van het nieuwe pompstation aan de Mexicostraat af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin, wordt een persleiding aangelegd onder het Kattendijkdok.

“De investering van maar liefst 23 miljoen EUR voor dit project maakt duidelijk dat de oplossing voor de afvoer van water geen eenvoudige zaak is”, zegt voorzitter André Gantman van water-link. “We gaan met water-link in de volgende jaren nog zo’n 300 miljoen EUR investeren in riolen. De klimaatwijziging maakt dat we nu en in de toekomst anders moeten omgaan met water: soms is er te weinig, dan weer te veel. Veiligheid bij wateroverlast staat hierbij voorop. We willen allemaal droge voeten houden, en daarvoor gaat de realisatie van dit project in de toekomst zorgen voor een groot deel van de stad.”

De nieuwe rioleringsinfrastructuur zal instaan voor het transport van regen- en afvalwater van de binnenstad en enkele aangrenzende districten, en kadert tevens in de bescherming van de stad tegen overstromingen, zoals voorzien in het Sigmaplan. Jan Goossens, CEO van Aquafin, verduidelijkt: “Het vijzelgemaal dient om water op te vijzelen naar een hoger gelegen punt en vervangt het huidige pompstation. Het zal instaan voor het transport van regenwater, dat via de ruien vanuit de binnenstad en enkele randgebieden wordt aangevoerd en naar de Schelde getransporteerd moet worden. Het nieuwe afvalwaterpompstation aan de Mexicostraat moet het afvalwater vanuit de binnenstad via een persleiding richting de waterzuivering van Antwerpen Zuid verpompen. Deze persleiding zal door een grote gestuurde boring onder het Kattendijkdok door aangelegd worden”.

Het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis zal bestaan uit 4 grote vijzels. Elke vijzel kan een debiet van 2 m³/s verpompen, wat betekent dat de volledige installatie een maximaal debiet van maar liefst 8.000 liter water per seconde kan verwerken. Het vijzelgemaal bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. In het ontwerp is ook een bypass voorzien die regenwater bij laag tij gravitair laat afwateren naar de Schelde i.p.v. dat het opgevijzeld moet worden, waardoor energie bespaard kan worden.

De aanpassingswerken aan de rioleringsinfrastructuur zullen in totaal ongeveer twee jaar duren en worden uitgevoerd door aannemer BESIX. Jan Hannes, Manager Uitvoering van BESIX Infra, licht toe: “BESIX zal instaan voor de betonwerken, Van den Berg voor de persleidingen (gerichte boringen) en BESIX Infra voor de omleiding van de wegenissen en de rioleringswerken. Aan het einde van de bouwfase zal BESIX Environment, een interne afdeling van BESIX die zich toelegt op de ontwikkeling van zijn environmental contracting activiteiten, starten met de elektromechanische uitrusting van het vijzelgemaal. Ons plan van aanpak op het vlak van beheer van planning, risico’s, veiligheid en milieu was doorslaggevend. Het feit dat de opdrachtgever zich maar tot één aanspreekpunt hoeft te richten is ten slotte in ons voordeel uitgevallen bij de aanbestedingsprocedure.”

Om de hinder voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken, worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Vanaf maart 2020 zal het aantal rijbanen tussen de Siberiabrug en de Lefebvrebrug (werfzone 2b) gereduceerd worden om de koker tussen de huidige ruien en het nieuwe vijzelgemaal aan te leggen. Na de aanleg van de kokers wordt een definitieve omleidingsweg gerealiseerd. Hier zal het verkeer gebruik van maken tijdens de aansluiting van de bestaande ruien op de nieuwe koker. Doorgaand verkeer blijft steeds in beide richtingen mogelijk.

Aan de Mexicostraat (werfzone 1) zullen fietsers tussen de Kambalastraat en de Straatsburgbrug tijdelijk naar één kant (westzijde) van de weg omgeleid worden. Deze omleiding wordt voorzien vanaf de tweede helft van februari.

Ter hoogte van het kruispunt tussen de Droogdokkenweg, de Siberiastraat en de Oosterweelsteenweg (werfzone 3)  starten in dezelfde periode voorbereidende werken. Hiervoor zal één baanvak ingenomen worden. Doorgaand verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, al zal dat tijdelijk over één rijvak zijn. De werken in deze zone zijn nodig om de aansluiting van een nieuwe persleiding op de bestaande leiding te kunnen maken. In een tweede fase zal hier een tijdelijke wegverbreding aangelegd worden om de effectieve koppeling van de persleiding te realiseren.

Contacteer ons
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin
Lieven Lauwereys Projectmanager, Aquafin
Nico Van Gestel Adviseur Communicatie, Aquafin
Lieven Lauwereys Projectmanager, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar