Aanleg gescheiden rioleringsstelsel voor propere Voer

Vrijdag 10 oktober 2014 — Aquafin start op 20 oktober 2014 met rioleringswerken in Treuveld. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van zo’n 60 inwoners afkoppelen van de Voer. Na realisatie van de werken zal dit afvalwater gescheiden van het hemelwater afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Tervuren vooraleer het geloosd wordt in de Voer.

“Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek”, vertelt Wim Berghmans, projectmanager van Aquafin. Wij zullen een nieuwe riolering aanleggen die enkel voor het afvalwater dient. Dat betekent dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de ingebuisde gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

“In Treuveld voorzien we de aanleg van een nieuwe riolering en regenwaterleiding”, zegt Wim Berghmans. “De rijweg zal nadien opnieuw geasfalteerd worden en er komen voetpaden. Ook in een zijwegje van Treuveld naar enkele achterliggende woningen leggen we een nieuwe riolering. De bestaande gracht blijft behouden als regenwaterafvoer. De rijweg wordt heraangelegd in betonstraatstenen.”

De werken zullen in totaal ongeveer 5 maanden duren.

Op maandag 13 oktober organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 20u in de Oude Jongensschool, Kouterweg 2 in Vossem. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.