Skip to Content

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel voor propere Voer

Aquafin start op 20 oktober 2014 met rioleringswerken in Treuveld. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van zo’n 60 inwoners afkoppelen van de Voer. Na realisatie van de werken zal dit afvalwater gescheiden van het hemelwater afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Tervuren vooraleer het geloosd wordt in de Voer.

“Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek”, vertelt Wim Berghmans, projectmanager van Aquafin. Wij zullen een nieuwe riolering aanleggen die enkel voor het afvalwater dient. Dat betekent dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de ingebuisde gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

“In Treuveld voorzien we de aanleg van een nieuwe riolering en regenwaterleiding”, zegt Wim Berghmans. “De rijweg zal nadien opnieuw geasfalteerd worden en er komen voetpaden. Ook in een zijwegje van Treuveld naar enkele achterliggende woningen leggen we een nieuwe riolering. De bestaande gracht blijft behouden als regenwaterafvoer. De rijweg wordt heraangelegd in betonstraatstenen.”

De werken zullen in totaal ongeveer 5 maanden duren.

Op maandag 13 oktober organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 20u in de Oude Jongensschool, Kouterweg 2 in Vossem. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar