Skip to Content

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel voor propere Pietje Patersbeek

Aquafin start na het bouwverlof rioleringswerken in Kortrijk. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van zo’n 3.500 inwoners afkoppelen van de Pietje Patersbeek. Na realisatie van de werken zal dit afvalwater gescheiden van het hemelwater afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Harelbeke vooraleer het geloosd wordt in de Pietje Patersbeek. Die zal dankzij deze werken dus weer een stukje properder worden en dat is uiteindelijk de bedoeling: zuiver water in onze waterlopen.

Om dat te realiseren voor de Pietje Patersbeek zal Aquafin tussen de Etienne Sabbelaan en de Morinnestraat een nieuwe afvalwaterleiding aanleggen. Een kleiner deel van de werken zal ook uitgevoerd worden in de Gerstelaan en de Marconilaan. Ter hoogte van de Gerstelaan wordt een ondergronds pompstation gebouwd dat zal instaan voor het transport van het afvalwater richting zuiveringsinstallatie. Het grootste deel van de werken wordt echter uitgevoerd in de groenzones langs de oude Pietje Patersbeek. Er wordt gestart afwaarts aan de Morinnestraat en gewerkt richting de Etienne Sabbelaan.

Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Wij zullen een nieuwe riolering aanleggen die enkel voor het afvalwater dient. Dat betekent dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de ingebuisde gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op maandag 19 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 19:00 uur in sporthal Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 te 8500 Kortrijk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar