Aanleg gescheiden rioleringsstelsel voor propere Pietje Patersbeek

Vrijdag 16 mei 2014 — Aquafin start na het bouwverlof rioleringswerken in Kortrijk. Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van zo’n 3.500 inwoners afkoppelen van de Pietje Patersbeek. Na realisatie van de werken zal dit afvalwater gescheiden van het hemelwater afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Harelbeke vooraleer het geloosd wordt in de Pietje Patersbeek. Die zal dankzij deze werken dus weer een stukje properder worden en dat is uiteindelijk de bedoeling: zuiver water in onze waterlopen.

Om dat te realiseren voor de Pietje Patersbeek zal Aquafin tussen de Etienne Sabbelaan en de Morinnestraat een nieuwe afvalwaterleiding aanleggen. Een kleiner deel van de werken zal ook uitgevoerd worden in de Gerstelaan en de Marconilaan. Ter hoogte van de Gerstelaan wordt een ondergronds pompstation gebouwd dat zal instaan voor het transport van het afvalwater richting zuiveringsinstallatie. Het grootste deel van de werken wordt echter uitgevoerd in de groenzones langs de oude Pietje Patersbeek. Er wordt gestart afwaarts aan de Morinnestraat en gewerkt richting de Etienne Sabbelaan.

Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin, licht de werken toe: “Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Wij zullen een nieuwe riolering aanleggen die enkel voor het afvalwater dient. Dat betekent dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Alle bewoners langs het tracé hebben inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. Waar mogelijk blijft het regenwater best ter plaatse voor hergebruik, infiltratie of buffering. Lukt dat niet, dan kan de bestaande aansluiting op de ingebuisde gracht bewaard blijven voor de afvoer van het regenwater.”

Op maandag 19 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze zal doorgaan om 19:00 uur in sporthal Lange Munte, Bad Godesberglaan 22 te 8500 Kortrijk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.