Skip to Content

3831 Big Jumpers vragen aandacht voor schone waterlopen

Deze namiddag om 15 uur sprongen, verspreid over 23 locaties in Vlaanderen, 3.831mensen in beken en rivieren. Met deze symbolische actie drukken ze hun bezorgdheid uit over de kwaliteit van het oppervlaktewater, al is die er de jongste jaren sterk op vooruitgegaan. Dat blijkt ook uit de kwaliteit van onze gecontroleerde en vergunde zwemzones, waarvoor we al jaren op rij de normen halen.

Het waterzuiveringsbedrijf Aquafin, dat voor de vijfde keer op rij hoofdsponsor is van de Big Jump, dankt alle jumpers voor hun enthousiasme en hun talrijke aanwezigheid om er een geslaagd evenement van te maken. Dankzij de financiële inbreng van het Vlaams Gewest heeft Aquafin sinds zijn oprichting in 1990 de zuiveringsgraad in Vlaanderen kunnen optrekken van nauwelijks 30 % naar 80 %. Er komt vandaag dan ook veel minder vervuiling rechtstreeks in de waterlopen terecht, wat hun toestand sterk ten goede gekomen is. Op alle locaties waar vandaag in het water gesprongen werd, is de laatste jaren een verbetering van de waterkwaliteit vastgesteld door ingrepen die Aquafin er in de omgeving uitvoerde. Dat vertaalt zich rechtstreeks in grotere en meer gevarieerde populaties van vis- en andere diersoorten die gevoelig zijn aan vervuiling.

Blijven investeren in waterkwaliteit

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege: “Door een versnelde aanpak zijn we sinds oktober 2012 volledig in orde met alle verplichtingen van de Europese richtlijn stedelijk afvalwater. Het werk is echter nog niet af. We zijn al geruime tijd bezig met een volgende doelstelling: de Europese kaderrichtlijn water vraagt een goede toestand voor onze watersystemen tegen 2015, met twee maal een uitstelmogelijkheid tot 2027. Naast andere maatregelen, zoals inrichting van waterlopen ook voor waterzuivering, zal dit nog vele zware investeringen en inspanningen vragen."

Ook op de schouders van de steden en gemeenten rust vandaag nog een belangrijke verantwoordelijkheid. Naast de kosten voor de verdere uitbouw van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur, heeft onderzoek aangetoond dat nog eens 2 % van het totale investeringsvolume moet voorzien worden voor vervangingsinvesteringen van verouderde infrastructuur. Vandaar de noodzaak om de saneringsbijdrage die bij de burger wordt opgehaald door steden en gemeenten ook effectief te laten terugvloeien naar investeringen in riolering.

Vele burgers maakten ons vandaag opnieuw duidelijk dat ze het menen en dat de ijver voor schone waterlopen hoog op de agenda moet blijven staan. Door onze steun aan de Big Jump,wil Aquafin daar mee voor zorgen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar