25 jaar Aquafin = 3,4 miljard euro aan uitgevoerde zuiveringsprojecten voor Vlaanderen

Dinsdag 21 april 2015 — Op de algemene vergadering van 21 april 2015 maakte Aquafin zijn jaarresultaten van 2014 bekend. Koen Helsen is aangeduid als vervanger van Marc van den Abeelen in de raad van bestuur.

De algemene vergadering keurde de jaarrekening van het bedrijf goed. Aquafin sloot het boekjaar 2014 af met een omzet van 495.468.132 euro en een winst van 8.597.413 euro. Het uit te keren dividend bedraagt 8.171.871 euro.

Nieuwe samenstelling raad van bestuur

De algemene vergadering van Aquafin heeft Marc van den Abeelen ontslagen als lid van de raad van bestuur aangezien hij de leeftijdsgrens voor dit mandaat bereikt heeft. Koen Helsen werd aangesteld als vervangend bestuurder. Koen Helsen is momenteel schepen voor publieke ruimte, sport, openbare werken, patrimonium, verkeersveiligheid en mobiliteit en intercommunales in de Antwerpse gemeente Kapellen. Hij was er ook een tijdje waarnemend burgemeester ter vervanging van Dirk Van Mechelen. Daarnaast zetelt hij in de provincieraad van Antwerpen en is hij fractievoorzitter van Open-VLD in de provincie Antwerpen.

3,4 miljard euro levert gezuiverd huishoudelijk afvalwater op

Aquafin werd 25 jaar geleden opgericht, in april 1990, om de zuiveringsinfrastructuur van het Vlaamse gewest versneld uit te bouwen, te beheren en te prefinancieren. Het resultaat zie je aan de Vlaamse beken en rivieren. Waar 25 jaar geleden amper 30% van alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd werd, gaat het vandaag al om 81% en voldoet het gewest aan de richtlijn Stedelijk Afvalwater. Op 25 jaar tijd investeerde het gewest via Aquafin 3,4 miljard euro in waterzuiveringsprojecten.  De lopende orderportefeuille bedraagt ruim 1,3 miljard euro. En ook de volgende jaren worden die investeringen verder gezet.

Efficiëntiewinsten

De volgende uitdaging is de Europese Kaderrichtlijn Water, die vraagt dat alle oppervlakte- en grondwater tegen uiterlijk 2027 van goede kwaliteit is. Kenniscentrum Vlario raamt de kosten die nodig zijn om alle noodzakelijke werken rond huishoudelijk afvalwater uit te voeren op bijna tien miljard euro. Voor veel gemeenten is dat een zo goed als onoverkomelijke berg, maar ook voor het gewest gaat het om zeer zware investeringen. “Elke euro zo efficiënt mogelijk inzetten, is dus de opdracht,” aldus Luc Bossyns, gedelegeerd bestuurder van Aquafin. “De schaalgrootte waarop Aquafin werkt, biedt een duidelijke meerwaarde voor Vlaanderen. Uit de rapporten van de European Benchmarking Cooperation en Aquabench blijkt elk jaar dat onze personeelskost per gezuiverde kubieke meter afvalwater bij de laagste bedragen in de sector ligt. Onze kost per gezuiverd inwonersequivalent ligt telkens zo’n 20% lager dan bij de andere deelnemers, al komt dat natuurlijk gedeeltelijk ook door verschillen in de lokale omstandigheden.”

Bewust financieren om drinkwaterfactuur te beperken

 “De huidige marktomstandigheden met lage rentevoeten en veel geld in omloop, zijn ideaal voor Vlaanderen om verder te investeren in waterzuivering,” weet Luc Bossyns. “Met een Moody’s rating  van Aa2 met stable outlook en onze goede track record, kan Aquafin bovendien diversifiëren in de financieringsbronnen die het aanspreekt en de financieringskost op die manier zo laag mogelijk houden voor Vlaanderen en de burger, die een deel van de zuivering van zijn afvalwater betaalt via zijn drinkwaterfactuur.”

De Europese Investeringsbank heeft als vaste partner de voorbije twintig jaar bijna helft van de benodigde financiering op lange termijn ter beschikbaar gesteld. Met negen leningen heeft de EIB via Aquafin in totaal 1,6 miljard euro geïnvesteerd in Vlaamse waterzuiveringsprojecten. “Met onze samenwerking met de EIB waren we indertijd in Vlaanderen pioniers.  Op het moment kijken verschillende spelers in de sector naar de EIB als bron van financiering.”

Waar Aquafin vroeger voornamelijk met Belgische en internationale banken samenwerkte voor de aanvullende financiering op lange termijn, heeft er de jongste jaren een duidelijke verschuiving plaatsgevonden naar institutionele beleggers. “Van de banken is vooral financiering afkomstig over kortere perioden dan dertig jaar, de termijn waarop het gewest de uitgevoerde projecten terugbetaalt aan Aquafin. Maar ook vóór de financiële crisis ging Aquafin al andere horizonten opzoeken om de zuiveringsinfrastructuur optimaal te financieren. Aquafin maakte al heel snel gebruik van de mogelijkheden die geboden werden door ‘commercial paper’ en ‘private placement’ van ‘retail bonds’. Onze financieringskost optimaliseren we via actief rentemanagement.”